จิตอาสา และอาสาสมัคร ต่างกันอย่างไร ? สร้างวัดให้พระพุทธศาสนา เป็นจิตอาสาหรือไม่ ?

จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม...อีกทั้งยังช่วยลด "อัตตา" หรือความเป็นตัว เป็นตน ของตนเองลงได้บ้าง http://winne.ws/n13235

3.4 พัน ผู้เข้าชม
จิตอาสา และอาสาสมัคร ต่างกันอย่างไร ? สร้างวัดให้พระพุทธศาสนา เป็นจิตอาสาหรือไม่ ?

จิตอาสา และอาสาสมัคร ต่างกันอย่างไร ? สร้างวัดให้พระพุทธศาสนา เป็นจิตอาสาหรือไม่ ?

จิตอาสา (Volunteer Spirit) 

      จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม...อีกทั้งยังช่วยลด "อัตตา" หรือความเป็นตัว เป็นตน ของตนเองลงได้บ้าง

     จิตอาสา คือ จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ ในการทำกิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบเห็นปัญหา หรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดี และเห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย "บุญ" คือความสงบเย็น และพลังแห่งความดี อีกทั้งยังช่วยลด "อัตตา" หรือความเป็นตัวเป็นตนของตนเองลงได้บ้าง

        "จิตอาสา"...คืออะไร...สมัยก่อน ได้ยินแต่คำว่า "อาสาสมัคร" พอมาสมัยนี้...มีคำว่า "จิตอาสา"...

เมื่อกล่าวถึง "อาสาสมัคร" จะมีอีกคำหนึ่งที่มักจะถูกกล่าวถึงควบคู่กันเสมอ นั่นคือ คำว่า "จิตอาสา" ที่นี้มาดูกันว่าคำสองคำนี้ มีความสำคัญและความหมายแตกต่างกันอย่างไร

          "อาสาสมัคร" เป็นงานที่เกิดจากผู้ที่มี จิตอาสา ซึ่งมีความหมายอย่างมาก กับสังคมส่วนรวม เป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อ เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ แรงปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือ สังคมให้เกิด ประโยชน์และความสุขมากขึ้น

            การเป็น "อาสาสมัคร"   ไม่ว่าจะเป็นงานใด ๆ ก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ในทางบวก ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราควรทำทั้งสิ้น  คนที่จะเป็นอาสาสมัครได้นั้น ไม่ได้จำกัดที่ วัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือ ข้อจำกัด ใด ๆ ทั้งสิ้น หากแต่ต้องมีจิตใจ เป็น "จิตอาสา" ที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น หรือสังคม เท่านั้น จิตอาสา คำนี้จะคุ้นหูพวกเรามากขึ้น ....   หากแต่เพียงมองรอบตัวท่าน ทำสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม..แล้วให้ดีใจ

ที่มา https://sites.google.com/site/aomchalisa05/khwam-hmay-khxng-cit-xasa

จิตอาสา และอาสาสมัคร ต่างกันอย่างไร ? สร้างวัดให้พระพุทธศาสนา เป็นจิตอาสาหรือไม่ ?

        จากบทความดังกล่าว จะพบว่า การสร้างวัดในพระพุทธศาสนา การช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ในงานพระศาสนา โดยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นของตนเอง ทั้งสละทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ช่วยพัฒนาวัด ช่วยฝึกฝนอบรมชาวพุทธโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้ด้วยกำลังใจ กำลังกาย อย่างนี้ ถือว่า พุทธศาสนิกชน เหล่านี้ ที่อุปถัมภ์ค้ำจุนวัด จะควรได้รับคำติชมว่า บริจาคมากไป หรือไม่ หรือควรได้รับการยกย่องชื่นชมยินดี หรือไม่ ?

       สรุปว่า ชาวพุทธที่ร่วมดูแลวัด อุปถัมภ์วัด ให้กับพระพุทธศาสนา และแผ่นดินไทย นั้น ควรได้รับการยกย่อง ใช่หรือไม่ ? เพราะทุกคนทราบดีว่า วัดไม่ได้เกิดขึ้นเพราะงบประมาณรัฐ แต่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธา ในพระพุทธศาสนา ที่จะช่วยกันสร้างให้กับพระพุทธศาสนา และเป็นสมบัติของส่วนรวมของแผ่นดินไทย และ มีเพียงเจ้าอาวาสที่คอยรับผิดชอบดูแล ตามพระราชบัญญัติสงฆ์ เท่านั้น ใช่หรือไม่ ?

แชร์