ประเทศนอร์เวย์(์Norway) จะเป็นประเทศแรกที่หยุดการตัดไม้

คาดการณ์จากนักวิทยาศาตร์ ป่าฝนอาจจะหายไปจากโลกอีก 100 ปี ข้างหน้า ทำให้หลายประเทศหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ที่มีอยู่ หนึ่งในนั้นคือประเทศนอร์เวย์ ล่าสุดทางรัฐบาลได้ประกาศว่า จะหยุดการตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงจัดหารถยนต์ที่ลดมวลภาวะในอากาศ http://winne.ws/n17158

2.2 พัน ผู้เข้าชม

ป่าฝนอาจจะหายไปจากโลกในอีก 100 ปี ข้างหน้า

          มีการคาดการณ์จากนักวิทยาศาตร์ว่า ป่าฝนอาจจะหายไปจากโลกในอีก 100 ปี ข้างหน้า ทำให้หลายประเทศหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ที่มีอยู่ หนึ่งในนั้นคือประเทศนอร์เวย์ ก่อนหน้านี้รัฐบาลนอร์เวย์ได้ให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ป่าทั่วโลก และในปี 2014 ทางนอร์เวย์ได้ประกาศร่วมมือกับเยอรมันนีและสหราชอาณาจักร ในการประชุมสุดยอดภาวะโลกร้อน ของสหประชาชาติ เพื่อปกป้องป่า

          โดยล่าสุดทางรัฐบาลนอร์เวย์ได้ออกมาประกาศว่าจะเป็นประเทศแรกที่จะหยุดการตัดไม้ทำลายป่า รวมไปถึงจะจัดหารถยนต์ที่ลดมวลภาวะในอากาศ

นอร์เวย์จะเป็นประเทศแรกที่หยุดการตัดไม้

ประเทศนอร์เวย์(์Norway) จะเป็นประเทศแรกที่หยุดการตัดไม้
ประเทศนอร์เวย์(์Norway) จะเป็นประเทศแรกที่หยุดการตัดไม้

ที่มา                     :         สำรวจโลก      /      NextStep  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      

Posted on        :         กรกฎาคม 14, 2560

 by                        :         admin

แชร์