ใครที่คิดจะบริจาคร่างกาย...เป็นอาจารย์ใหญ่ ให้กับโรงพยาบาล..อ่านตรงนี้ก่อน..!!

การบริจาคของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นการบริจาคขณะที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นอุปบารมี จึงได้อานิสงส์มาก เป็นอัศจรรย์ ส่วนการบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่กับโรงพยาบาลนั้น บริจาคหลังจากเสียชีวิตแล้ว อานิสงส์จึงแตกต่างกัน เพราะเหตุแตกต่างกัน http://winne.ws/n20828

10.0 พัน ผู้เข้าชม

การบริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ กับโรงพยาบาล นั่นทำหลังจากเสียชีวิตแล้ว

ใครที่คิดจะบริจาคร่างกาย...เป็นอาจารย์ใหญ่ ให้กับโรงพยาบาล..อ่านตรงนี้ก่อน..!!

อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ

ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก ๑

สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน ๑

กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไปทั่ว ๑

ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ ๑

ผู้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการนี้แล

อานิสงส์การบริจาคเลือด

ใครที่คิดจะบริจาคร่างกาย...เป็นอาจารย์ใหญ่ ให้กับโรงพยาบาล..อ่านตรงนี้ก่อน..!!

อานิสงส์ของการบริจาคโลหิต

1. สุขภาพแข็งแรง อวัยวะครบ 32 ไม่เจ็บป่วย อายุยืน รูปร่างสมส่วน เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม 

2. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา​ ไปที่ไหนมีคนคอยต้อนรับด้วยความเมตตา แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง

3. มีสติปัญญเฉียบแหลม 

4. ร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์กว่าคนทั่วไป

5. มีดวงตาเห็นธรรม​ บรรลุ​มรรคผล​นิพพาน​ได้โดยง่าย

หมายเหตุ สำหรับอานิสงส์ทั้งสี่ประการที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ถือเป็นการกล่าวอานิสงส์เพียงคร่าว ๆ เท่านั้น เพราะแท้ที่จริงแล้ว ยังมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกมากมาย แต่ด้วยเวลาที่มีจำกัด คงต้องยกเอาอานิสงส์หลัก ๆ มาให้ทราบกันแต่เพียงเท่านี้ 

ที่มา: https://www.dmc.tv

ใครที่คิดจะบริจาคร่างกาย...เป็นอาจารย์ใหญ่ ให้กับโรงพยาบาล..อ่านตรงนี้ก่อน..!!

การบริจาคของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นการบริจาคขณะที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นอุปบารมี จึงได้อานิสงส์มาก เป็นอัศจรรย์ ส่วนการบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่นั้น บริจาคหลังจากเสียชีวิตแล้ว อานิสงส์จึงแตกต่างกัน 

        ดังตัวอย่างในพระไตรปิฎกในเรื่องพระเจ้าสิวิราช

         ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงบริจาคดวงตาให้พราหมณ์  แต่ท้ายสุดท่านก็ได้ดวงตากลับมาดังเดิมเพราะผลของบุญนั้น ซึ่งท้าวสักกะได้สรรเสริญและพรรณนาผลของทานที่ พระโพธิสัตว์ได้บริจาคดวงตาครับ ส่วนบุคคลใดมีเจตนาที่จะทำลายดวงตาคนอื่น เจตนาที่เป็นอกุศลนั้นก็ย่อมทำให้บุคคลนั้นไม่มีดวงตาเมื่อกรรมนั้นให้ผล  

        ดังนั้นกุศลกรรมให้ผลเป็นสุข อกุศลกรรมให้ผลเป็นทุกข์         

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 149   

อ่านเพิ่มได้ที่ : http://www.dhammahome.com/webboard/topic/11959

แชร์