“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ย้ำคนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

พระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับอาณาประชาราษฎร์สืบสานพระราชปณิธานขององค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยจากภยันตรายนานัปการ http://winne.ws/n22668

518 ผู้เข้าชม
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ย้ำคนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
ย้ำคนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

พระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับอาณาประชาราษฎร์สืบสานพระราชปณิธานขององค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงปกครองบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยจากภยันตรายนานัปการ ประชาราษฎร์ได้ดำรงอาชีพนำสู่ความพออยู่พอกินอย่างมีความสุขภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร และสามารถดำเนินวิถีชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขจวบจนปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้มีความสุขความรื่นเริง และรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานในพระองค์ ฯ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชน เพื่อเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย ภายใต้ชื่อ “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ย้ำคนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยประชาชนที่เข้าชมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองผ่านพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดยเนรมิตพื้นที่บริเวณการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ให้เป็นบรรยากาศแบบย้อนยุค นับตั้งแต่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลพื้นที่การจัดกิจกรรม ตลอดถึงพ่อค้าแม่ขายที่จำหน่ายสินค้า รวมทั้งประชาชนผู้เที่ยวชมงานต่างสวมใส่ชุดไทยย้อนยุคอย่างสวยงามตระการตา ประดุจดังย้อนกาลเวลาไปยังสมัยรัชกาลที่ 5

“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ย้ำคนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

ภายในงานได้แบ่งพื้นที่เป็น 3 โซน โซนที่ 1 โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9ซึ่งประชาชนจะได้ชมและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้ง 2 พระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการให้กับแผ่นดินไทยอย่างมหาศาล ทรงพระปรีชาสามารถในการวางรากฐานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ

“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ย้ำคนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

ทรงริเริ่มพระราชกรณียกิจที่สำคัญมากมาย ในการพัฒนาให้กับประเทศไทยได้เจริญรุ่งเรืองมาจวบจนทุกวันนี้ อาทิ ด้านการไปรษณีย์โทรเลข ด้านการโทรศัพท์ ด้านการพยาบาลและสาธารณสุข ด้านการไฟฟ้า ตลอดถึงด้านการขนส่งและการสื่อสาร ฯลฯ อีกทั้งยังได้ชื่นชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับแปลงดอกไม้เมืองหนาวกว่า 30 ชนิด โซนที่ 2 สนามเสือป่า ได้แก่ ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ ร้านภัทรพัฒน์ รวมทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและการฉายหนังกลางแปลง และโซนที่ 3 ร้านอาหารและร้านค้า เลือกชิมอาหารไทยโบราณ หรือขนมไทยสูตรต้นตำรับ และชมการสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย”

“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ย้ำคนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจพร้อมกับพระราชทานแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย นำมาซึ่งความเจริญของประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาการครองราชย์สมบัติ พระองค์ได้พระราชทานโครงการต่าง ๆ ที่ล้วนสร้างคุณูปการให้แก่ประเทศไทย ประชาชนคนไทย เฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุน เผยแพร่ผลสำเร็จและองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน

สำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับกองกิจการในพระองค์ 904 นำโมเดลจำลองการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ มาจัดแสดงให้ได้เห็นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯและเกษตรทฤษฎีใหม่ฯจนก่อเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมคุณภาพชีวิตของผู้น้อมนำสู่การปฏิบัติดีขึ้นผลที่ตามมาคือความสุขอย่างยั่งยืน รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจให้ประชาชนได้น้อมนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป

“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ย้ำคนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

งาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว”ที่จบไปอย่างรวดเร็วจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย และทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างความสุขให้กับปวงชนชาวไทยและได้ร่วมกันรำลึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของความเป็นไทย

งาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว” จบลงไปเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ด้วยความสุขความรื่นเริงใจไม่รู้ลืมของประชาชนคนไทย

“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ย้ำคนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

หากแต่พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสื่อผ่านถึงประชาชนคนไทยผู้เข้าร่วมชมงานได้สัมผัสความสุขความรื่นเริ่งสัมผัสพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดงานดังกล่าวด้วยทรงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรด้วยทรงมีพระกตัญญูเป็นที่ตั้ง และทรงมีพระราชประสงค์ให้พสกนิกรไทยได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผ่านการทรงกรุณาโปรดเกล้าฯให้จำลองพระราชกรณียกิจแห่งพระมหากษัตร์ย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นที่เป็นรากฐานสร้างความเจริญมั่นคงแก่ประเทศมาตราบวันนี้จะยังคงตราตรึงอยู่ในสำนึกของคนไทยตลอดไป

อ่านต่อได้ที่ : https://www.siamrath.co.th/n/32402

แชร์