รับสมัครฝึกอบรมโลจิสติกส์ ฟรี... ฝึกจบมีงานทำ !!!

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) http://winne.ws/n23176

209 ผู้เข้าชม
รับสมัครฝึกอบรมโลจิสติกส์ ฟรี... ฝึกจบมีงานทำ !!!

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการขนส่ง การผลิตสินค้า หรือการบริการของประเทศ ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอินโดจีน กพร. กระทรวงแรงงาน จึงใช้แนวทางประชารัฐร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ระยะ 5 ปี (2560-2564) คาดว่าจะพัฒนากำลังคนได้ 171,185 คน แบ่งเป็นดำเนินการภาคการศึกษา 22,560 คน และภาคการพัฒนาอีกจำนวน 148,623 คน

รับสมัครฝึกอบรมโลจิสติกส์ ฟรี... ฝึกจบมีงานทำ !!!

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก ทั้งจากการขยายตัวด้านคมนาคม และการค้า การลงทุนด้านต่างๆ กพร. จึงร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ดำเนิน โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ในการเปิดโอกาสให้คนทำงานและประชาชนทั่วไป ได้เข้าฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ ภายใต้หัวข้อจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร การขนส่งทางทะเลและอากาศ การบรรจุและขนถ่ายสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การตลาด ภาษาอังกฤษสำหรับการขนส่งทางเรือและทางอากาศ ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 240 ชั่วโมง โดยภาคทฤษฎีดำเนินการระหว่างวันที่ 8 พ.ค.-22 มิ.ย. 2561 และฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-31 ก.ค. 2561

รับสมัครฝึกอบรมโลจิสติกส์ ฟรี... ฝึกจบมีงานทำ !!!

ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้ามาทำงานในสายงานโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศ และด่านศุลลากร คุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี เป็นผู้ว่างงาน จบการศึกษาระดับป.ตรี ไม่อยู่ระหว่างการอบรมหรือศึกษาต่อ สนใจสมัครได้ที่ร้านกรมพัฒน์ สายด่วน 1506 ต่อ 4 หรือ 0-2245-1707 ต่อ 1018 และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 0-2018-2800 ต่อ 8901-8902, 095-759-8058, 095-174-2589


ขอขอบคุณ : ข่าวสด

แชร์