จิตอาสา904 รุ่นแรก แม่พิมพ์ เสียสละเพื่อสังคม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร http://winne.ws/n23672

210 ผู้เข้าชม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  โดยปัจจุบัน โครงการจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องและขยายขอบเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จึงต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน

จิตอาสา904 รุ่นแรก แม่พิมพ์ เสียสละเพื่อสังคม
แชร์