วันอาสาฬหบูชา คือวันที่ล้อหรือจักรแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก!!!

วันอาสาฬหบูชา คือวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ http://winne.ws/n24534

2.2 พัน ผู้เข้าชม

เหตุการณ์ 4 ประการที่เกิดขึ้น

1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี

2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก

3.เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา

4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือมิใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่ล้อหรือจักรแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก!!!

ธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงปฐมเทศน์ คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร หรือ เรียกสั้น ๆ ว่าธรรมจักร โปรดแก่ปัญจวัคคีย์ได้ตรัสถึงข้อปฏิบัติ2 อย่างที่บรรพชิตไม่พึงปฏิบัติ ได้แก่

1.การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์

 2. การทรมานตนเองให้ลำบาก สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์

กล่าวง่าย ๆ คือ ไม่สุดขั้วไปทางใดทางหนึ่ง แต่ทรงยกย่องทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ซึ่งคือ สาระสำคัญธรรมจักร ประกอบด้วยคือ ข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ได้แก่อริยมรรคมีองค์ 8 และ อริยสัจ 4

องค์ 8 คือ

1.  สัมมาทิฐิ (ความเห็นที่ถูกต้อง) หมายถึง ความรู้ในอริยสัจ 4

2.  สัมมาสังกัปปะ (ความคิดที่ถูกต้อง) หมายถึง ความคิดในการออกจากกาม ความไม่พยาบาท และการไม่เบียดเบียน

3.  สัมมาวาจา (วาจาที่ถูกต้อง) หมายถึง การเว้นจากการพูดเท็จ หยาบคาย ส่อเสียด และเพ้อเจ้อ

4.  สัมมากัมมันตะ (การปฏิบัติที่ถูกต้อง) หมายถึง เจตนาละเว้นจากการฆ่า โจรกรรม และการประพฤติผิดในกาม

5.  สัมมาอาชีวะ  (การหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง) หมายถึง การเว้นจากมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ

6.  สัมมาวายามะ (ความเพียรที่ถูกต้อง) หมายถึง สัมมัปปธาน 4 คือ ความพยายามป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ทำกุศลที่ยังไม่เกิด และดำรงรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว

7.  สัมมาสติ (การมีสติที่ถูกต้อง) หมายถึง สติปัฏฐาน 4 คือ รู้เห็นกาย รู้จิต รู้การเกิดดับ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นธรรม

8.  สัมมาสมาธิ (การมีสมาธิที่ถูกต้อง ) หมายถึง การบรรลุฌาน 4 คือไม่วิตก วิจาร หรือง่ายๆ คือ หยุดนิ่งให้ได้ เป็นต้น

มัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นแนวปฏิบัติอันเป็นปัจจัยให้เจ้าชายสิทธัตถะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า และทำให้ประจักษ์แจ้งในอริยสัจ อันประกอบด้วย

1. ทุกขอริยสัจ คือ ทุกข์อย่างแท้จริง
2. ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือเหตุให้เกิดทุกข์อย่างแท้จริง
3. ทุกขนิโรธอริยสัจ คือความดับทุกข์อย่างแท้จริง
4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างแท้จริง

การแสดงปฐมเทศนาในครั้งนั้น ทำให้โกณฑัญญพราหมณ์ผู้เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมคือ บรรลุเป็นพระโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลกและด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลเป็นท่านแรก จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกคือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงเรียกวันนี้ว่า “วันพระธรรม” หรือ “วันพระธรรมจักร” อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ“วันพระสงฆ์” คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

พรุ่งนี้วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 วันพระใหญ่ อย่าลืมไปทำบุญตักบาตร ที่วัดที่เราชอบหรือวัดใกล้บ้าน ที่สำคัญเพื่อระลึกขอบพระคุณคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะคะ ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าค่ะ

ขอขอบคุณ : na_diary (Cr. ครูบาอาจารย์ผู้พร่ำสอน)

ขอขอบคุณข้อมูล : อาสาฬหบูชา & วิกิพีเดีย

ขอขอบคุณรูปภาพ: กัลยาณมิตร

แชร์