พระพุทธศาสนา ตอนที่ 13 : 10 หลักเกณฑ์ เลือกศาสนา !?!

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานเกณฑ์ 10 ประการ ให้แก่ชาวกาลามะเป็นหลักในการพิจารณาเลือกนับถือศาสนา โดยเริ่มต้นด้วยคำว่า “จงอย่าเชื่อ” ให้พิสูจน์สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาด้วยประสบการณ์ของตนเอง http://winne.ws/n25268

1.2 พัน ผู้เข้าชม

เรามาศึกษาพระพุทธศาสนา ผ่านการพูดคุยของคนที่อยากรู้ตัวจริง

พระพุทธศาสนา ตอนที่ 13 : 10 หลักเกณฑ์ เลือกศาสนา !?!

ร็อบ:  ทิมเมื่อวันก่อน คุณพูดถึงชาว

         กาลามะ พวกเขาเป็นใครกัน ?

ทิม  : คุณสนใจหรือครับ ?

ร็อบ : ครับ

ทิม  : ผมคิดว่าพวกเขาเป็นคนฉลาดนะ

         มีคำอธิบายในอรรถกถาว่า

         ชาวกาลามะเป็นเชื้อสายนักรบที่ไป

         ตั้งรกรากอยู่ที่เกสปุตตนิคม ใน

         อินเดีย ชนชาวกาลามะมักเสวนากับ

         นักปราชญ์  คือพวกพราหมณ์

         ทั้งหลาย  อินเดียในสมัยนั้นมีลัทธิ

         คำสอนและศาสนาต่าง ๆ มากมาย

ร็อบ:  ถึงทุกวันนี้ก็เถอะ  เราจะได้พบ

         ศาสนาต่าง ๆ มากมายในอินเดีย

ทิม  : ใช่ครับ ในสมัยโบราณ  ศาสดา

         เจ้าลัทธิแต่ละคนต่างก็พยายาม

         ยกย่องโฆษณาลัทธิของตนให้

         เด่นดังขึ้น พร้อมกับเหยียบย่ำ

         โจมตีลัทธิอื่น ๆ

ร็อบ : พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะครับ

         ทรงทำอย่างไร ?

ทิม  : พระพุทธองค์ทรงแตกต่างจาก

         ศาสดาอื่น ๆ  พระพุทธองค์ตรัส

         แสดงแต่สัจธรรมหรือที่เรียกว่า

         ธรรมะ  ไม่ทรงแสดงเรื่องที่เป็น

         ความคิดเห็น  พระพุทธองค์ไม่

         เคยทรงว่าร้ายทำลายศาสนาอื่น

         แต่ทรงวิพากษ์วิจารณ์คำสอนที่

         ทรงเห็นว่าจะนำความระทมทุกข์

         มาสู่ผู้ปฏิบัติในปัจจุบันชาติ และ

         จะนำไปสู่ทุคติในสัมปรายภพ        

ร็อบ:  ชาวกาลามะมีทรรศนะอย่างไร

         ต่อคำสอนของพระพุทธองค์ ?

ทิม  : เมื่อได้ทราบข่าวว่า พระสัมมา

         สัมพุทธเจ้าเสด็จไปประทับที่

         เกสปุตตนิคม  ชาวกาลามะก็พากัน

         ไปนมัสการพระพุทธองค์ แล้วทูล

         ถามว่า มีศาสดาเจ้าลัทธิมากมาย

         เหลือเกิน  ทุกท่านต่างก็อวดอ้างว่า

         ลัทธิคำสอนของตนเป็นความจริง 

         พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่า ศาสดา

         เจ้าลัทธิคนไหนพูดจริง

ร็อบ : พระพุทธองค์ทรงตอบอย่างไร ?

ทิม  : พระพุทธองค์ทรงประทานเกณฑ์

         10 ประการ ให้แก่พวกเขาไว้เป็น

         หลักพิจารณาเลือกนับถือศาสนา

         ดังนี้  จงอย่าเชื่อ เพราะ

         1. เป็นประเพณีที่พูดกันต่อ ๆ มา

         2. เป็นคำสอนที่ถือสืบต่อเนื่องกันมา

         3. เป็นคำเล่าลือ

         4. เป็นการอ้างตำราหรือคัมภีร์

         5. เป็นทฤษฎีที่คาดเดาเหตุผล

         6. เป็นความคิดเห็น

         7. เป็นการตรองตามแนวเหตุผล

         8. เข้ากันได้กับทฤษฎีของตน

         9. ดูท่าทาง (สมณะนี้)น่าเชื่อ

         10.เพราะนับถือว่า(สมณะนี้) เป็น

              ครูของเรา

         แต่จะต้องพิสูจน์สิ่งที่ตนได้ยินได้ฟัง

         มาด้วยประสบการณ์ของตนเอง

ร็อบ:  ช่างเป็นวิธีสอนที่วิเศษจริงๆ !

ทิม  :  พึงเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          ไม่ทรงสนพระทัยแสดงวาทะที่เป็น

          ปรัชญาหรือแสดงหลักเกณฑ์ที่

          ปราศจากเหตุผลให้คนเชื่อถือ

          ในแง่ของธรรมะนั้น วิธีการต้อง

          ควบคู่ไปกับการปฏิบัติเสมอ

 

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ : อ. สุวณีย์ ศรีโสภา (Cr. ครูบาอาจารย์ผู้ทุ่มเท)

แชร์