ต้องพูดกันด้วยเหตุผล...

ต้องพูดกันด้วยเหตุผล เอาชนะกันด้วยความดี จึงสมกับว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม http://winne.ws/n25487

374 ผู้เข้าชม
ต้องพูดกันด้วยเหตุผล...

      " ต้องพูดกันด้วยเหตุผล   

      เอาชนะกันด้วยความดี

      จึงจะสมศักดิ์ศรีว่า

      เป็นมนุษย์ใจสูงด้วยคุณธรรม

      จึงสมกับว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม

      ใช้คำพูดประสานน้ำใจผู้อื่น

      ให้เกิดความรัก และความสงสารกัน

      และอยู่กันได้อย่างมีความสุขตลอดไป

      จนชั่วอายุจะสิ้นสลาย "
 - หลวงปู่ทูล  ขิปฺปปญฺโญ -

แชร์