สามเณรนิโครธ : ผู้จุดให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันมานับถือและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (03/14)

สามเณรนิโครธ อายุเพียง 7 ขวบ ได้ออกบวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ สามเณรเป็นผู้ที่ฝึกตนเป็นอย่างดีจึงมีบุคลิกที่สงบเสงี่ยมสง่างามและมีผิวพรรณผ่องใสมาก ทำให้พระราชาคือ พระเจ้าอโศกมหาราช เลื่อมใสศรัทธาในทันทีที่เห็น http://winne.ws/n25781

692 ผู้เข้าชม

03 สามเณรนิโครธ

สามเณรนิโครธ : ผู้จุดให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันมานับถือและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (03/14)

สามเณรนิโครธอายุเพียง 7 ขวบ ได้ออกบวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์  สามเณรน้อยเป็นผู้ที่ฝึกตนเป็นอย่างดีจึงมีบุคลิกที่สงบเสงี่ยมสง่างามและมีผิวพรรณผ่องใสมาก  ทำให้พระราชาคือ พระเจ้าอโศกมหาราช เลื่อมใสศรัทธาในทันทีที่เห็นสามเณรเดินผ่าน  จึงนิมนต์ขอฟังธรรม  สามเณรได้ให้โอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่พระเจ้าอโศกมหาราชว่า


ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย  

ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย"    

เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าทรงเปลี่ยนพระองค์ใหม่จากเดิมคือ เปลี่ยนจากผู้มีความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) มาเป็นผู้มีความเห็นถูก (สัมมาทิฏฐิ) เปลี่ยนจากนิสัยดุร้ายเป็นผู้ที่มีแต่ความเมตตา  ทรงเปลี่ยนแว่นแคว้นของพระองค์ให้เป็นอาณาจักรแห่งธรรม  ทำให้บ้านเมืองสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง  ต่อมาได้ทรงเผยแผ่และปักหลักพระพุทธศาสนาให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงในหลายดินแดนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

สามเณรนิโครธจึงนับเป็นผู้จุดแรงบันดาลใจให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันมานับถือและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ: https://www.d

แชร์