สามเณรเรวตะ : เอตทัคคะมนทางผู้อยู่ป่า (05/14)

สามเณรเรวตะได้หนีการแต่งงานไปออกบวชในป่าตอนอายุ ๗ ขวบ และอาศัยอยู่ในป่าไม้ตะเคียนเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมและได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ http://winne.ws/n25794

750 ผู้เข้าชม

05 สามเณรเรวตะ

สามเณรเรวตะ : เอตทัคคะมนทางผู้อยู่ป่า (05/14)

สามเณรเรวตะเป็นน้องชายของพระสารีบุตร ผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หนีการแต่งงานไปออกบวชในป่าตอนอายุ ๗ ขวบ และอาศัยอยู่ในป่าไม้ตะเคียนเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรม  ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในป่าไม้ตะเคียนนั้น

เมื่อบวชเป็นพระแล้ว ท่านมีชื่อว่าพระเรวตขทิรานิยะ (คำว่า ขทิรวนิยะ แปลว่า ไม้ตะเคียน)

พระเรวตเถระอยู่ในป่าไม้ตะเคียนเป็นเวลานาน  ท่านได้รับยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้อยู่ป่า  ท่านสามารถแสดงฤทธิ์เนรมิตป่าตะเคียนให้กลายเป็นอารามงดงามกว้างขวาง  เพื่อต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสารีบุตรและหมู่สาวกพระภิกษุสงฆ์

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ: https://www.d

แชร์