ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ "หมอพื้นบ้าน" สามารถออกใบอนุญาตได้

เว็บไซต์ราชกิจจานเบกษาได้เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้านพ.ศ. 2562 ลงนามโดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ให้มีผลบังคับใช้ http://winne.ws/n26201

628 ผู้เข้าชม
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ "หมอพื้นบ้าน" สามารถออกใบอนุญาตได้

     เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศ เรื่องระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับใช้

...

     “หมอพื้นบ้าน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่น้อยกว่าสิบปี เป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน ซึ่งได้รับหนังสือรับรองตามระเบียบนี้ 

    “หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน

     “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัด หรือคณะกรรมการหมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

     “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบนี้

     “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

     “กรม” หมายความว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

     “ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

     “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการ และวินิจฉัยชี้ขาดในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และค าวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด 

  

        การรับรองหมอพื้นบ้าน ำด้ระบุไว้ในหมวด 1 ข้อ 5  ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) อายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

(2) มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่ได้รับการเสนอรายชื่อมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี

(3) มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่น้อยกว่าสิบปี เป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน

(4) ไม่เป็นคนวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้านประกาศกำหนด

(5) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้านเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบนี้

(6) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียซึ่งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการเป็นหมอพื้นบ้าน หรือเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

 ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/146/T_0001.PDF

แชร์