ม.อุบลฯ ร่วมกับ นศ.ต่างชาติ ลงพื้นที่จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำ นศ.ต่างชาติ 6 ประเทศ สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ลงพื้นที่จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว http://winne.ws/n26470

406 ผู้เข้าชม
ม.อุบลฯ ร่วมกับ นศ.ต่างชาติ ลงพื้นที่จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการกิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตคนอีสาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรม เสริมสร้างความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยและความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาไทย บุคลากรชาวต่างชาติและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ม.อุบลฯ ร่วมกับ นศ.ต่างชาติ ลงพื้นที่จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

        ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ นำนักศึกษาจาก 6 ประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐตุรกี ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะทำความสะอาดลานวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา            

          ทั้งนี้ ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า โครงการในครั้งนี้เป็นโครงการที่ต้องการฝึกให้นักศึกษามีจิตอาสา ลงพื้นที่ศึกษาหาความรู้จากสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เป็นวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังได้ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ในส่วนที่เราสามารถทำได้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับนึกศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ


ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา  :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

ม.อุบลฯ ร่วมกับ นศ.ต่างชาติ ลงพื้นที่จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
ม.อุบลฯ ร่วมกับ นศ.ต่างชาติ ลงพื้นที่จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
ม.อุบลฯ ร่วมกับ นศ.ต่างชาติ ลงพื้นที่จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
แชร์