'ม.สงฆ์ มจร'ประสานสิบทิศ สร้างหลักสูตรข้ามสถาบัน

'ม.สงฆ์ มจร'ประสานสิบทิศ ระดมหัวกระทิคั้นเป็น 'Big Data' สร้างหลักสูตรข้ามสถาบัน หวังเป็นเครื่องมือนำการศึกษาพระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก http://winne.ws/n26496

584 ผู้เข้าชม
'ม.สงฆ์ มจร'ประสานสิบทิศ สร้างหลักสูตรข้ามสถาบัน

       วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ห้อง IMind วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดการสัมมนาหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประสิทธิผล" ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ (IBSC) มจร 

       การสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อแสวงหาเครื่องมือ และช่องในการนำพระพุทธศาสนาสู่การเสริมสร้างพลังทางปัญญานำพาสันติสุขสู่สังคมโลก ซึ่งมีมากมายหลายหลาก แต่หนึ่งในโอกาสเหล่านั้น คือ "หลักสูตรข้ามสถาบัน" ซึ่งเป็นการมองหา Partnership ที่มีความสนใจที่จะสร้างอัตลักษณ์ร่วม หรือ Common Identity  ในการเติมเต็มกันและกัน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือ Learning Outcome ที่ตอบสนองความต้องการและทักษะของผู้เรียน

'ม.สงฆ์ มจร'ประสานสิบทิศ สร้างหลักสูตรข้ามสถาบัน

        ประกอบกับพระราชปริยัติกวี มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะนำเอาหลักสูตรข้ามสถาบันแบบ Double Degree หรือสองปริญญา มาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยใช้เป็นเครื่องมือในการนำพระพุทธศาสนาสู่สังคมโลก  จึงได้นำผู้บริหารไปลงนามความร่วมมือในทวีปยุโรป เช่น มหาวิทยาลัยจาจิโลเนียน เมืองคาค๊อฟ ประเทศโปแลนด์ รวมถึงการเดินทางไปพบปะผู้บริหาร ณ มหาวิทยาลัยเพนซิวาเนีย สหรัฐอเมริกา          

        การที่จะเข้าระบบและกลไกขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว คือ การสร้างความรู้และปรับ Mindset ของผู้บริหารที่กำลังดำเนินการจัดการศึกษา ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ และผ่านการจัดการศึกษาข้ามสถาบันมาร่วมเป็นวิทยากรประกอบด้วย  ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และดร.นิวัฒน์ กังวาลรังสรรค์ ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ) ดำเนินรายการโดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (รศ.ดร.) ผอ.วิทยวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ   

อ่านต่อที่ https://www.banmuang.co.th

แชร์