ขยายเวลาห้ามบินเข้าไทย ถึง 30 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว รวมถึงด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปอีก http://winne.ws/n27119

324 ผู้เข้าชม
ขยายเวลาห้ามบินเข้าไทย ถึง 30 มิถุนายน 2563

        ต่ออีก 1 เดือน กพท.คลอดประกาศขยายเวลา ห้ามสายกาบินทั่วโลกบินเข้าไทย เพิ่มอีก 1 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายนนี้ หวังเข้มสกัดโควิด-19

        นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (16 พ.ค. 63) ตนได้ลงนามออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) โดยขยายระยะเวลาห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานไทยเพิ่มเติมอีก 1 เดือนหรือตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น. จากเดิมที่ก่อนหน้านี้ได้ออกประกาศฉบับที่ 4 โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

        อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับที่ 5 นั้น ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

         ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว รวมถึงด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปอีก เพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 จึงมีคำสั่งออกประกาศดังกล่าว

        สำหรับการประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารเข้ามายังท่าอากาศยานประเทศไทยดังกล่าวนั้น ยกเว้นอากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร, อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน, อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง, อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19, อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา และอากาศยานขนส่งสินค้า

        นายจุฬา กล่าวต่ออีกว่า สำหรับบุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานที่ยกเว้นนั้น จะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ที่มา https://www.facebook.com/tnamcot

แชร์