วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม"มจร" มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยโควิด

การจัดโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ให้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง มจร คณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองซึ่งภารกิจนั้นจะเป็นการดำเนินการในการแจกอาหาร ถุงยังชีพ เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับผู้เดือดร้อนไปจนกว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ http://winne.ws/n27130

315 ผู้เข้าชม
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม"มจร" มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยโควิด

          พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา ที่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มจร  พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มจร อาตมา พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ผู้แทนพระรัตนดิลก ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะภาค 9 วัดอรุณราชวราราม พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันมอบถุงยังขีพ อาหาร หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ แก่ประชาชนที่ได้รับผลเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัส-19 จำนวน 500 ครอบครัว

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้สนองพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ด้วยการจัดตั้งศูนย์(โรงทาน)ขึ้นตามวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และในแต่ละภูมิภาคนั้นให้มีศูนย์ใหญ่ภาคละหนึ่งศูนย์เป็นอย่างน้อยเพื่อคอยประสานช่วยเหลือประชาชน โดยในภาคกลางจัดตั้งที่ มจร อยุธยา ภาคเหนือวิทยาเขตพะเยา ภาคใต้วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี และภาคอีสานที่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

       ในการจัดโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ให้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง มจร คณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองซึ่งภารกิจนั้นจะเป็นการดำเนินการในการแจกอาหาร ถุงยังชีพ เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับผู้เดือดร้อนไปจนกว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประขาชนทั้งประเทศ

ที่มา https://www.banmuang.co.th

แชร์