สกลนคร ป.ป.ช.เครือข่าย STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

สำหรับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต หมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ http://winne.ws/n27214

645 ผู้เข้าชม
สกลนคร ป.ป.ช.เครือข่าย STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต

          สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านทุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

         วันที่ 21 มิถุนายน 2563  ที่ อบต.นาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร และชมรม  STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสกลนคร  โดยนายธีรัตน์ บางเพชร มอบหมายให้  ส.ต.อ.หญิง สุธาทิพย์ สุรันนา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ   ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านทุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ตามโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน  

        โดยนายธีระศักดิ์ มาลัยกรอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง ได้นำประชาชนในพื้นที่จำนวนกว่า 60 คน เข้าร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ Model STRONG –จิตพอเพียงต้านทุจริต ได้มีความรู้ความเข้าใจ โดยเน้นในเรื่องพื้นฐานจิตใจมีมนุษยธรรมเอื้ออาทร ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน และเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  หากพบเห็นเจ้าพนักงานของรัฐทุจริตต่อหน้าที่  หรือร่ำรวยผิด สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.ได้หลายวิธี

          อาทิ  สายด่วน ป.ป.ช. 1205 หรือกล่าวหาเป็นหนังสือ สามารถส่งไปได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด หรือแจ้งด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าที่ และผ่านทางเว็บไซด์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th เป็นต้น โดยข้อมูลรายละเอียดจะถูกเก็บเป็นความลับ นอกจากนี้ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรับภูมิทัศน์ ที่บริเวณสำนักสงฆ์บ้านนาเพียงใหม่ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกด้วย  

       สำหรับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต หมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ และพื้นฐานจิตใจมีมนุษยธรรมเอื้ออาทร ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทน ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตในทางที่ชอบ แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผลต่อสังคม รังเกียจการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งปวง และไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์