"พระพรหมบัณฑิต" บรรยาย "พุทธเกษตร : สู่วิถีชีวิตเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"

พระพรหมบัณฑิต แนะนำหลักพุทธเกษตร คือ 1.นวัฒกรรมแบบเปิด 2. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. เกษตรผสมผสาน 4. เกษตรอินทรีย์ 5. เกษตรต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. เหนื่อยน้อยแต่ได้มาก http://winne.ws/n27393

305 ผู้เข้าชม
"พระพรหมบัณฑิต" บรรยาย "พุทธเกษตร : สู่วิถีชีวิตเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน"

           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทลาลัย(มจร) บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

        เรื่อง "พุทธเกษตร : สู่วิถีชีวิตเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมประชุม ในการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4  (MCU Nan Congress IV)

       และพิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 15  ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ทั้งนี้สามารถติดตามฟังผ่านทาง https://www.watprayoon.com/main.php?url=dhamma_view&id=2704&cat=D&dhamid=1 

        ทั้งนี้ พระพรหมบัณฑิต แนะนำหลักพุทธเกษตร คือ 1.นวัตกรรมแบบเปิด 2. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. เกษตรผสมผสาน 4. เกษตรอินทรีย์ 5. เกษตรต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. เหนื่อยน้อยแต่ได้มาก

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์