ทุกข์เพราะหนี้สินรุงรัง

หากค่าใช้จ่ายมีมากกว่ารายได้ นั่นหมายถึงมีหนี้สินที่ต้องชดใช้ เมื่อหนี้สินมากมาย ความทุกข์ย่อมมากตาม จะแก้ไขได้อย่างไร http://winne.ws/v23512

3.0 พัน ผู้เข้าชม
แชร์