กกอ.ถก ‘หมอธี’ เปิดชื่อ 10 มหา’ลัย หลักสูตรไร้มาตรฐาน 9 มี.ค.นี้ หลังทยอยเปิดรับน.ศ.

กกอ.จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมต.(ศธ.) ในวันที่ 9 มีค. เพื่อหาข้อสรุป โดยเสนอสองแนวทาง คือ 1. ใช้อำนาจตามมาตรา 86 ของพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2550 และแนวทางที่ 2 ใช้อำนาจตามม. 44 http://winne.ws/n13857

983 ผู้เข้าชม
กกอ.ถก ‘หมอธี’ เปิดชื่อ 10 มหา’ลัย หลักสูตรไร้มาตรฐาน 9 มี.ค.นี้ หลังทยอยเปิดรับน.ศ.

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กกอ. ที่มีคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นประธานว่า ที่ประชุมหารือถึงกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีคำสั่งคสช.ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 มาใช้ในการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเอกชนที่ถูกร้องเรียนทั้ง 10 แห่ง พบว่า มี 98 หลักสูตร ใน 9 มหาวิทยาลัย ที่มีมาตรฐานหลักสูตรต่ำกว่ามาตรฐาน โดยเป็นหลักสูตรนอกที่ตั้ง 78 หลักสูตร และหลักสูตรในที่ตั้ง 20 หลักสูตร ส่วนอีก 1 แห่ง ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)จะเสนอให้งดรับนักศึกษาใน 98 หลักสูตรนั้น กกอ. เห็นว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ทำได้สองแนวทาง คือ 1. ใช้อำนาจตามมาตรา 86 ของพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2550 และแนวทางที่ 2 ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แต่ในการดำเนินการยังมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณา ดังนั้น กกอ.จึงมีมติที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในวันที่ 9 มีนาคม เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เลขาธิการกกอ.กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้หารือกรณีที่จะมีการเปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ที่ถูกร้องเรียน โดยเห็นว่าการเปิดเผยหรือไม่นั้น จะต้องหารือกับรัฐมนตรีว่าการศธ. ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง เนื่องจากการจะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ นั้น จะต้องดำเนินการตามมาตรา 24(5) ของพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาฯ ที่ระบุว่า เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของบุคคลทั่วไป ในการนี้ จะระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยก็ได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ คิดว่า มีสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกตรวจสอบทั้ง 10 แห่ง เริ่มรับนักศึกษาบ้างแล้ว ดังนั้นถ้าจะมีการเปิดเผยข้อมูลก็จะต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับนักศึกษา

แชร์