ผลสอบแอดมิชชั่น เด็กโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีฯ คะแนนสูงสุดติดนิเทศฯ-จุฬาฯ

นายกทปอ. แถลงผลสอบแอดมิชชั่น เด็กโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช คะแนนสูงสุดติดนิเทศฯ จุฬา http://winne.ws/n16448

1.1 พัน ผู้เข้าชม
ผลสอบแอดมิชชั่น เด็กโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีฯ คะแนนสูงสุดติดนิเทศฯ-จุฬาฯ

              นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะ นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เเถลงผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions 2560 ว่าปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกในระบบกลาง จำนวน 78 สถาบัน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 81,232 คน จำนวน 3,719 รหัสสาขาวิชา มีผู้ผ่านการคัดเลือก 70,689 คน จากจำนวนรับที่มีทั้งหมด 136,030 ที่นั่ง โดยคณะที่มีการแข่งขันสูงสุดคือ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราเเข่งขัน 1 ต่อ 60 คน รองลงมาคือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อัตราการเเข่งขัน 1 ต่อ 50 คน

ผลสอบแอดมิชชั่น เด็กโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีฯ คะแนนสูงสุดติดนิเทศฯ-จุฬาฯ
ผลสอบแอดมิชชั่น เด็กโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีฯ คะแนนสูงสุดติดนิเทศฯ-จุฬาฯ

             อันดับ 1 นายครองพิภพ วิรัตินันท์ (โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช) สอบได้คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 89.03

              อันดับ 2 นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) สอบได้คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 88.07

              อันดับ 3 นายจิรายุส ทองประสม (โรงเรียนสตรีวิทยา 2) สอบได้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 87.86

            อันดับ 4 นายธีรภัทร อรุณรัตน์ (โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา) สอบได้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.75

             อันดับ 5 นางสาวณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ) สอบได้คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.51

           อันดับ 6 นางสาวสุชัญญา ยิ้มอยู่ (โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี) สอบได้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 84.38

              • อันดับ 7 นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ (โรงเรียนสตรีศรีน่าน) สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.03

             อย่างไรก็ตาม นักเรียนผู้เข้าสอบ สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. www.a.cupt.net และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมประกาศผล 11 แห่ง ได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันนี้ ( 15 มิ.ย.)


ขอขอบคุณภาพจาก https://www.google.co.th

ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก http://news.voicetv.co.th

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://news.voicetv.co.th/thailand/498979.html

แชร์