สัปปุริสทาน 8 ประการ : หลักคิดดีดีก่อนให้

สัปปุริสทาน เป็นทานของสัตบุรุษ คือเป็นการให้ของคนดี คนมีปัญญา ผู้ฉลาดในการดำเนินชีวิตนั้นจะให้ด้วยวิธีการที่ดีดี… http://winne.ws/n18255

2.0 พัน ผู้เข้าชม

หลักคิด 8 ประการ ก่อนให้...

สัปปุริสทาน 8 ประการ : หลักคิดดีดีก่อนให้https://www.matichon.co.th/

เมื่อให้แล้วจะไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ให้ ให้ดีขึ้นประณีตขึ้น  การให้แบบนี้จึงเป็นการให้ที่สมบูรณ์ทั้งผล และอานิสงส์ ประกอบด้วยหลัก 8 ประการดังต่อไปนี้

1.      ให้ของสะอาด

2.      ให้ของประณีต

3.      ให้ตามกาล

4.      ให้ของสมควร

5.      เลือกให้

6.      ให้เนืองนิตย์

7.      เมื่อให้จิตผ่องใส

8.      ให้แล้วดีใจ

 

ขอขอบคุณข้อมูล : กัลยาณมิตร

http://www.kalyanamitra.org/th/

แชร์