กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินหน้าเสริมสร้างทักษะ รองรับสังคมผู้สูงอายุ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินหน้าเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง รองรับสังคมผู้สูงอายุ http://winne.ws/n28966

250 ผู้เข้าชม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินหน้าเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง รองรับสังคมผู้สูงอายุ

      นางสาวอาภากร ว่องเขตกร โฆษกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ โดยได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2565 ตั้งเป้าหมายฝึกอบรมผู้สูงอายุ 8,200 คน ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 6,031 คน หลังผ่านการฝึกอบรมมีงานทำร้อยละ 77 มีรายได้เฉลี่ย 5,873 บาท

      ส่วนหลักสูตรฝึกอบรมจะพิจารณาให้สอดรับกับตามความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นไปได้ในการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประสบการณ์ รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ โดยหลักสูตรยอดนิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ การทำขนมไทย การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อย่างไรก็ตามยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงการฝึกอาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้พยายามสร้างเครือข่ายการพัฒนาทักษะอาชีพในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุ

      ผู้สูงอายุที่สนใจฝึกอาชีพ สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือติดต่อประสานอาสาสมัครแรงงานในทุกตำบลขอบคุณภาพและข้อมูล  : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินหน้าเสริมสร้างทักษะ รองรับสังคมผู้สูงอายุ
แชร์