บทบาท "มูลนิธิธรรมกาย" ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN)

กว่าสิบปีที่ "มูลนิธิธรรมกาย" ในฐานะที่ปรึกษา คณะมนตรีความั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ในการสนับสนุนงานสร้างสันติภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของพลเมืองโลก ร่วมกับหลายภาคส่วนของยูเอ็น ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย http://winne.ws/n14492

4.5 พัน ผู้เข้าชม
บทบาท "มูลนิธิธรรมกาย" ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN)

มูลนิธิธรรมกาย ในฐานะภาคีสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น UN) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529  มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนงานสร้างสันติภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของพลเมืองโลก ร่วมกับหลายภาคส่วนของยูเอ็น ไม่ว่าจะเป็นองค์การยูเนสโก UNESCO, องค์การ NPI และอื่น ๆ ทำให้ในปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิธรรมกายได้รับการเสนอชื่อให้มีสถานะเป็น ที่ปรึกษาแห่งคณะมนตรีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) 

นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้ออกแถลงการ (statement)ในเรื่องต่าง ๆ มาตลอดต่อเนื่องหลายปี หนึ่งในแถลงการณ์คือเรื่อง "สมาธิคือส่วนสำคัญของกระบวนการเยียวยาและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กผู้หญิง"  (Meditation as an integral part of the healing and regenerative process in the elimination and prevention of violence against women and girls) 

แถลงการณ์เหล่านี้ล้วนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านเวปไซท์ยูเอ็นอย่างต่อเนื่อง และได้แปลออกมาถึง 6 ภาษาหลักของยูเอ็น คือ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอารบิก, ภาษาสเปน, และภาษารัสเซีย  เพื่อแจกจ่ายไปยังสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทั่วโลก

อ้างอิง

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/documentation.htm

https://www.un.org/esa/socdev/geneva2000/text-version/events/panels.htm

http://undocs.org/E/CN.6/2016/NGO/82

http://repository.un.org/handle/11176/307354

http://en.calameo.com/read/00280806641118048da70

บทบาท "มูลนิธิธรรมกาย" ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN)
บทบาท "มูลนิธิธรรมกาย" ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN)UN

ตราสัญลักษณ์ยูเอ็น

ผู้แทนมุลนิธิธรรมกายเข้าร่วมนำเสนอความเห็นในการประชุมของยูเอ็นด้านสตรี

บทบาท "มูลนิธิธรรมกาย" ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN)
บทบาท "มูลนิธิธรรมกาย" ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN)
บทบาท "มูลนิธิธรรมกาย" ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN)
บทบาท "มูลนิธิธรรมกาย" ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN)
บทบาท "มูลนิธิธรรมกาย" ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN)
บทบาท "มูลนิธิธรรมกาย" ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN)
บทบาท "มูลนิธิธรรมกาย" ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN)
บทบาท "มูลนิธิธรรมกาย" ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN)
บทบาท "มูลนิธิธรรมกาย" ในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN)
แชร์