ประวัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ ปี 2475 ถึงปัจจุบัน

รัฐธรรมนูญของไทย มีกี่ฉบับ ใครเป็นผู้ร่าง ใช้ได้นานแค่ไหน ? มีข้อแตกต่างอย่างไร ? ในรัฐธรรมนูญทั้งหมดของประเทศไทย http://winne.ws/n2338

3.5 หมื่น ผู้เข้าชม
ประวัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ ปี 2475 ถึงปัจจุบัน

         ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 นอกจากเรื่องของการศึกษาแล้ว ที่ผมเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดวิกฤติความขัดแย้งขั้นสูงถึงขั้นเลือดท่วมแผ่นดินก็คือ มาตรา 31 ซึ่งข้อยกเว้นทั้ง 3 อย่างในมาตรานี้ เป็นเรื่องที่อ่อนไหวมาก หากรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐไม่รอบคอบ หรือมีอคติ หรือไปห้ามการนับถือศาสนา หรือห้ามการปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา ก็อาจจะเกิดเรื่องใหญ่ขนาดมีการประกาศญีฮาดปกป้องศาสนา ตามหลักของศาสนาอิสลามขึ้นมาได้

        จากข้อความดังกล่าว ของคุณนิติ นวรัตน์ ที่เขียนลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที่ 19 เมษายน 2559 ในคอลัมน์ที่ว่า "เปิดฟ้า ส่องโลก" ทำให้ข้าพเจ้าต้องหันมาศึกษาว่า รัฐธรรมนูญของไทยเรานั้น เป็นอย่างไรกันบ้าง ไปดูกันเลย 

รัฐธรรมนูญของประเทศไทย นั้น มีทั้งหมด 18 ฉบับ โดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2475 เป็นต้นมาดังนี้

ข้อมูลรัฐธรรมนูญไทย 18 ฉบับมีดังนี้

ฉบับที่ 1  พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475

มีจำนวน 39 มาตรา

ระยะเวลาบังคับใช้ 5 เดือน 13 วัน

ที่มา : คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ฉบับที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

มีจำนวน 68 มาตรา 

ระยะเวลาที่บังคับใช้ 13 ปี 4 เดือน 29 วัน

ที่มา : ของรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนตั้งคณะกรรมการยกร่าง จำนวน 9 คน

 แล้วให้ สภาอนุมัติ

ฉบับที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489

มีจำนวน 96 มาตรา

ระยะเวลาบังคับใช้  1 ปี 5 เดือน 30 วัน

ที่มา : ส.ส.ประเภทที่ 2 เสนอร่างแล้วให้สภาอนุมัติ ( ยุคนี้ ส.ส. มี 2 ประเภท )

ฉบับที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ชั่วคราว ) พุทธศักราช 2490 (ฉบับใต้ตุ่ม )

มีจำนวน 98 มาตรา

ระยะเวลาบังคับใช้ 1 ปี 4 เดือน 14 วัน

ที่มา : คณะรัฐประหาร นำโดย จอมพล ผิน ชุณหวัณ ( บิดา พล.อ ชาติชาย ชุณหวัณ )

มี หลวง กาจ เก่งระดมยิง เป็นผู้ร่าง แล้วนำไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มน้ำ จึงเป็นที่มา ฉบับใต้ตุ่ม 

ฉบับที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492

มีจำนวน 188 มาตรา

ระยะเวลาบังคับใช้  2 ปี 8 เดือน 6 วัน

ที่มา :  สภาร่างรัฐธรรมนูญ 40 คนยกร่างจัดทำแล้วให้สภาอนุมัติ (สสร.1 )

ฉบับที่ 6 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475

แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495

มีจำนวน  123 มาตรา

ระยะเวลาบังคับใช้ 6 ปี 7 เดือน 12 วัน

ที่มา :  จอมพล ป. นายกฯ เสนอร่าง ให้สภาอนุมัติ

ฉบับที่ 7ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502

มีจำนวน 20 มาตรา

ระยะเวลาบังคับใช้ 9 ปี 4 เดือน 23 วัน

ที่มา : คณะปฏิวัติ นำโดย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ฉบับที่ 8 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511

มีจำนวน 183 มาตรา

ระยะเวลาบังคับใช้ 3 ปี 4 เดือน 28 วัน

ที่มา :  สภาร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 240 คน ยกร่าง และอนุมัติ ( สสร. 2 )

ฉบับที่ 9:ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515

มีจำนวน 23 มาตรา

ระยะเวลาบังคับใช้  1 ปี 9 เดือน 22 วัน

ที่มา : คณะปฏิวัติ โดย จอมพล ถนอม กิตติขจร

ฉบับที่ 10 :  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517

มีจำนวน 238 มาตรา

ระยะเวลาบังคับใช้  2 ปี

ที่มา :  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 24 คน 

( จากสมัชาแห่งชาติ ) ยกร่างแล้วเสนอคณะรัฐมนตรี และสภา

ฉบับที่ 11 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519

มีจำนวน  29 มาตรา

ระยะเวลาบังคับใช้ 11 เดือน 28 วัน

ที่มา : คณะปฏิวัติ นำโดย พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ ประกาศใช้

ฉบับที่ 12 :  ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520

มีจำนวน  32 มาตรา

ระยะเวลาบังคับใช้ 1 ปี 1 เดือน 13 วัน

ที่มา : คณะปฏิวัติ นำโดย พล.ร.อ สงัด ชลออยู่ ทำรัฐประหารซ้ำอีกรอบ

ฉบับที่ 13 :รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

มีจำนวน 206 มาตรา

ระยะเวลาบังคับใช้ 12 ปี 2 เดือน 1วัน

ที่มา : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.) ตั้งคณะกรรมการยกร่าง และอนุมัติ

ฉบับที่ 14 : ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534

มีจำนวน  33  มาตรา

ระยะเวลาบังคับใช้  8 เดือน 8 วัน 

ที่มา : คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ( รสช.) นำโดย พล.อ สุนทร คงสมพงษ์

ฉบับที่ 15 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534

มีจำนวน  223 มาตรา 

ระยะเวลาบังคับใช้  5 ปี 10 เดือน 2 วัน

ที่มา : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช. ที่ตั้งโดย รสช.)

ฉบับที่ 16 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

มีจำนวน 336 มาตรา

ระยะเวลาบังคับใช้  8 ปี 10 เดือน 9 วัน

ที่มา :  รัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 โดยแก้ไข มาตรา 211 

ให้มี สสร.จำนวน 99 คน ยกร่างและให้สภาอนุมัติ ในสมัย นายบรรหาร ศิลปอาชา

เป็นนายกฯ (สสร.3 )

ฉบับที่ 17 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ( ชั่วคราว )

พุทธศักราช 2549

มีจำนวน 39 มาตรา

ระยะเวลาบังคับใช้ 11 เดือน 5 วัน ( บังคับใช้เมื่อ 19 ก.ย 2549 - 24 ส.ค.2550 )

ที่มา :  คณะปฏิรูปการปกครอง ฯ ( คมช.)

ฉบับที่ 18 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

มีจำนวน 309 มาตรา

บังคับใช้เมื่อ 24 สิงหาคม 2550 ถึง ปัจจุบัน.......

ที่มา สสร.จากการแต่งตั้งของ คมช. จำนวน 100 คน ยกร่าง  และให้สภาอนุมัติ

และให้ประชาชน ลงประชามติ (สสร.4 )

ประวัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ ปี 2475 ถึงปัจจุบัน

*จากจำนวน 18 ฉบับ  เป็นฉบับชั่วคราว ที่ประกาศใช้โดยคณะยึดอำนาจทันที่ รวม 8 ฉบับ

ฉบับที่ 1,4,7,9,11,12,14,17, และ การนิรโทษกรรมตนเองของคณะรัฐประหาร

เดิมทีเดียวไม่มีการบัญญัติบทนิรโทษกรรมตนเองไว้ในรัฐธรรมนูญ แม้แต่ คณะราษฎร ก็เสนอเป็นร่างแยกออกมาต่างหาก 

บทนิรโทษกรรมตนเองของคณะยึดอำนาจเริ่มนำมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่

 ฉบับที่ 9 หรือ ฉบับ พ.ศ. 2515 ในมาตรา 21

 ฉบับที่ 11 ในมาตรา 29 

ฉบับที่ 12 ในมาตรา 32 

ฉบับที่ 14 ในมาตรา 32 

ฉบับที่ 17 ในมาตรา 37

 และฉบับที่ 18 ในมาตรา 309

ข้อมูลรัฐธรรมนูญไทย..ถึงปัจจุบันไทยมีรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น 18 ฉบับ มากที่สุดในโลกและยังมีท่าว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ

ฉบับที่สั้นที่สุดคือฉบับที่ 7 ปี 2502  มี 20 มาตรา

ฉบับที่ยาวที่สุดคือ ฉบับที่ 16 ปี 2540 มี 336 มาตรา 

ฉบับที่ใช้งานสั้้นที่สุด  คือฉบับที่ 1 ปี 2475 ที่ถูกทำให้เป็นฉบับชั่วคราวบังคับใช้เพียง 5 เดือน 13 วัน 

ฉบับที่ใช้นานที่สุดคือ  ฉบับที่ 2 ปี 2475 ใช้นาน 13 ปี 4 เดือน 29 วัน

รองมาคือฉบับที่ 13 ใช้ 12 ปี 2 เดือน 1 วัน


กังวาล ทองเนตร รัฐศาสตร์ เอกการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรียบเรียง

ขอบคุณภาพจาก www.google.com

แชร์