สามเณรราหุล : สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา (01/14)

สามเณรราหุลเป็นโอรสของพระนางยโสธรากับเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกบวชเมื่ออายุ 7 ขวบ และเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา http://winne.ws/n25776

841 ผู้เข้าชม

01 สามเณรราหุล

สามเณรราหุล : สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา (01/14)

สามเณรราหุลเป็นโอรส (ลูกชาย) ของพระนางยโสธรากับเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ออกบวชเมื่ออายุ 7 ขวบ และเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่ออายุได้ 20 ปี  สาเหตุที่ท่านบวชเพราะทรงตรัสขอพระราชสมบัติจากพระราชบิดา  แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่า สมบัติที่ประเสริฐที่สุดที่ควรให้แก่ลูกคืออริยทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐยิ่งกว่าโลกียทรัพย์ หรือทรัพย์สินเงินทอง จึงทรงตรัสให้ราหุลออกบวช  เมื่อบวชแล้วสามเณรก็เป็นผู้ว่าง่ายอยู่ง่ายไม่ถือตนว่าเป็นโอรสของพระสัมสัมพุทธเจ้าและมีความเคารพในพระสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง 

สามเณรราหุลมีนิสัยรักในการใฝ่ศึกษาเป็นอย่างมาก  ท่านได้กอบทรายเต็มกำมือแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า...

ขอให้ได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอุปัชฌาย์ให้ได้มากเท่ากับเม็ดทรายในกำมือ" 

ด้วยเหตุนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องพระราหุลว่าเป็นเอตทัคคะ (ผู้ประเสริฐสุด) ในทางด้านผู้คงแก่เรียนใฝ่ศึกษา

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ: https://www.d

แชร์