โปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมาแก่วัด 186 แห่ง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานวิสุงคามสีมาแก่วัดจำนวน 186 แห่ง http://winne.ws/n26023

535 ผู้เข้าชม
โปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมาแก่วัด 186 แห่ง

     เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมา  งวดที่ 3  ประจำปี 2561  ให้แก่วัดที่มีชื่อในบัญชีท้ายประกาศนี้  จำนวน 186  วัด  ตามเขตที่กำหนดไว้ในบัญชีนั้น  และให้นายอำเภอท้องที่ปักหมายเลขให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีที่มา :  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

แชร์