ราชกิจจาฯ ประกาศ รูปถ่ายใบขับขี่ ใช้แทนตัวจริงได้

ราชกิจจาฯ ประกาศ รูปถ่ายใบขับขี่ ใช้แทนใบขับขี่ตัวจริงได้ เตรียมบังคับ 19 ก.ย. 2562 http://winne.ws/n26103

611 ผู้เข้าชม

     ราชกิจจาฯ ประกาศ รูปถ่ายใบขับขี่ ใช้แทนใบขับขี่ตัวจริงได้  เตรียมบังคับ 19 ก.ย. 2562

ราชกิจจาฯ ประกาศ รูปถ่ายใบขับขี่ ใช้แทนตัวจริงได้

     เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติ จราจรทางบก (ฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 ในมาตราที่ 8 ให้เพิ่มเติมต่อไปนี้เป็นมาตรา  31/1   แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ว่า

  "มาตรา ๓๑/๑ ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ

ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่าย

ใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว"

ราชกิจจาฯ ประกาศ รูปถ่ายใบขับขี่ ใช้แทนตัวจริงได้

ที่มา :   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0067.PDF

แชร์