"ยูเนสโก" ยกย่อง "หลวงปู่มั่น-พระมหาสมณเจ้า” บุคคลสำคัญโลก

"ยูเนสโก" ยกย่อง "หลวงปู่มั่น-สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส" เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ http://winne.ws/n26742

1.0 พัน ผู้เข้าชม
"ยูเนสโก" ยกย่อง "หลวงปู่มั่น-พระมหาสมณเจ้า” บุคคลสำคัญโลก

       วันที่ 26 พ.ย.62 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 40 มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในวาระปี 2563-2564 โดยเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องบุคคลสำคัญของโลก 2 รายการ ได้แก่ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระครบรอบ150 ปีชาตกาล (20 มกราคม 2563) เสนอโดยกรมการศาสนา และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ (2 สิงหาคม 2464) เสนอโดยมหาเถรสมาคม (มส.)

        นายอิทธิพล กล่าวว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นพระมหาเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ จนปรากฏเด่นชัด ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่และละสังขารขันธ์ไปแล้ว คุณความดีที่ท่านได้มีคุณูปการต่อทั้งสถาบันศาสนา ชาติ และพระมหากษัตริย์ ขณะที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมีพระคุณูปการทั้งด้านการศาสนา การบริหารการจัดการคณะสงฆ์ และการศึกษาของประเทศชาติ ทรงเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) 

        ทรงพัฒนาหลักสูตรนักธรรม ทั้งยังทรงมีพระนิพนธ์ด้านวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ปรากฎทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทางคณะสงฆ์คณะธรรมยุต และมูลนิธิมหามกุฏฯ ทั้งนี้ ในการประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสาคัญของโลก กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาเถรสมาคม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติคุณ และเผยแผ่ คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติ

         ด้านวัดปทุมวนารามราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นเคยพำนักจำพรรษานั้นพระธรรมธัชมุนีเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามฯ กล่าวว่าวัดปทุมวนารามมีความผูกพันกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในฐานะที่เคยสถานที่ที่จำพรรษาทั้งนี้ในขณะจำพรรษาที่วัดปทุมวนารามฯ นั้นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้มอบมรดกธรรมชิ้นสำคัญไว้คือ ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะซึ่งเป็นธรรมบรรยายลายมือของพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นหลักฐานลายมือเพียงชิ้นเดียวที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

        ในวาระที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวัฒนธรรมนั้นวัดปทุมวนารามฯจะจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี 2563 อาทิพิธีสวดมนต์ทำวัตรบูชาพระรัตนตรัย,การจัดนิทรรศการตามรอยประวัติ,การจัดปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระผู้สืบสานปณิธานและปฏิปทาพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต, การจัดพิมพ์หนังสือเป็นธรรมวิทยาทานต่างๆการจัดสร้างรูปเหมือนพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตรุ่น 150 ปีชาตกาลฯ เพื่อเป็นศาสนวัตถุที่ระลึกในงาน, การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่กุฏิบูรพาจารย์หลังเดิมที่พระอาจารย์มั่นเคยพักจำพรรษาโดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติและข้อธรรมของพระอาจารย์มั่นในวันที่ 20ม.ค. 2563 เป็นต้นไป 

       รวมทั้งการจัดสร้างคีตธรรมการกุศลชุดมั่นคงในธรรมโดยศิลปินจิตอาสากลุ่มบัวลอยเพื่อสืบสานมรดกธรรมของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตให้ดำรงอยู่แก่อนุชนคนรุ่นใหม่ต่อไปโดยสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่นนี้ได้ที่สำนักงานวัดปทุมวนารามและช่องทางแฟนเพจวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

อ่านต่อที่ https://www.banmuang.co.th

แชร์