ราชกิจจาฯ ประกาศเรตค่าปรับ ทำผิด กม.จราจร ฉบับใหม่ ปรับสูงสุด 1,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าปรับตาม พ.ร.บ.จราจร อยู่ระหว่าง 200-1,000 บาท สําหรับข้อหาหรือฐานความผิดที่มี จํานวนค่าปรับสูงสุด 1,000 บาท เช่น นํารถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน หรือเสียง เกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําหนด http://winne.ws/n27366

380 ผู้เข้าชม
ราชกิจจาฯ ประกาศเรตค่าปรับ ทำผิด กม.จราจร ฉบับใหม่ ปรับสูงสุด 1,000 บาท

         เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ .2563 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้น

ราชกิจจาฯ ประกาศเรตค่าปรับ ทำผิด กม.จราจร ฉบับใหม่ ปรับสูงสุด 1,000 บาท

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

        บรรดาประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน โดยประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ค. 2563 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ราชกิจจาฯ ประกาศเรตค่าปรับ ทำผิด กม.จราจร ฉบับใหม่ ปรับสูงสุด 1,000 บาท

        ทั้งนี้ ค่าปรับตาม พ.ร.บ.จราจร อยู่ระหว่าง 200-1,000 บาท สําหรับข้อหาหรือฐานความผิดที่มี จํานวนค่าปรับสูงสุด 1,000 บาท เช่น นํารถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน หรือเสียง เกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําหนด

ราชกิจจาฯ ประกาศเรตค่าปรับ ทำผิด กม.จราจร ฉบับใหม่ ปรับสูงสุด 1,000 บาท
ราชกิจจาฯ ประกาศเรตค่าปรับ ทำผิด กม.จราจร ฉบับใหม่ ปรับสูงสุด 1,000 บาท

ที่มา 

https://www.chiangmainews.co.th/

แชร์