พ่อเมืองร้อยเอ็ดกับโครงการ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี” ประจำปี 2564

ผลจากการประชุมในวันนี้จังหวัดจะได้มีการแจ้งเวียนสวนราชการได้เสนอโครงการทำความดีหรือกิจกรรมทำความดีเข้ามา ให้กำลังใจ และยกย่องเชิดชู ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน http://winne.ws/n27640

328 ผู้เข้าชม
พ่อเมืองร้อยเอ็ดกับโครงการ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี” ประจำปี 2564

       วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินโครงการ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี” ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พ่อเมืองร้อยเอ็ดกับโครงการ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี” ประจำปี 2564

          ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดโครงการ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี” ประจำปี 2564 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดดีทำดีและสร้างสรรค์สิ่งดีดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม โดยการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ร่วมกันสร้างสรรค์คนดีและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยเฉพาะเรื่องการปฎิบัติหน้าที่ ความวิริยะ อุตสาหะ ความกล้าหาญ เสียสละเพื่อสังคมและประเทศชาติ

         การจัดโครงการร้อยเอ็ดเมืองคนดีเป็นไปตามที่คิดแผนการขับเคลื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็น Smart city โดยมุ่งให้จังหวัดร้อยเอ็ดเมืองคนดีเกษตรศรีอัจฉริยะ ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายคือการพัฒนาคนเพื่อให้เป็น Smart people และ Smart mentality โดยมีโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อน ได้แก่ โครงการยกวัดมาไว้ที่ศาลากลางและโรงพยาบาล โครงการร้อยเอ็ดเมืองคนดีด้วยวิถีธรรมศึกษา

พ่อเมืองร้อยเอ็ดกับโครงการ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี” ประจำปี 2564

          ผลจากการประชุมในวันนี้จังหวัดจะได้มีการแจ้งเวียนสวนราชการได้เสนอโครงการทำความดีหรือกิจกรรมทำความดีเข้ามา เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงลงไปติดตามเพื่อให้กำลังใจ และยกย่องเชิดชู พร้อมนี้จะนำไปสู่การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างให้คนทำดี โดยจังหวัดจะได้จัดกิจกรรม เช่น นิทรรศการตลาดนัดความดี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคคลผู้ทำความดีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป และให้รางวัล รวมถึงตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนคนทำดีต่อไป

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์