ฝากลูกไว้กับ "แท็บเล็ต" เท่ากับทำร้ายลูกทางอ้อม

การให้เด็กเรียนรู้การสื่อสารจากโทรทัศน์ แท็บเล็ต ฯลฯ สิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็กโดยตรง http://winne.ws/n29048

655 ผู้เข้าชม
ฝากลูกไว้กับ "แท็บเล็ต" เท่ากับทำร้ายลูกทางอ้อม

ฝากลูกไว้กับ "แท็บเล็ต" เท่ากับทำร้ายลูกทางอ้อม


     เทคโนโลยี ถือเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการดำเนินชีวิตไปแล้ว และมีพ่อแม่รุ่นใหม่เลือกใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงลูก โดยเฉพาะการใช้แท็บเล็ต ให้ลูกน้อยดู เนื่องจากลูกจะไม่รบกวน แม้จะมีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียตามมามาก เช่น ดวงตาของลูกน้อยอาจเสียหายได้จากแสงจากแท็บเล็ต และที่น่ากังวลมากกว่า นั้นคือเรื่องพัฒนาการของเด็กนั้นเอง


     อาจารย์นิตยา เกษมโกสินทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า

     การเลี้ยงดูลูกเป็นส่วนสำคัญ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก การเลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยี ยกตัวอย่าง การให้เด็กเรียนรู้การสื่อสารจากโทรทัศน์ แท็บเล็ต ฯลฯ สิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็กโดยตรง แต่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก


     ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านต่าง ๆโดยทั่วไปเด็กวัย 0-7 ปี การเล่นและการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมีความสำคัญมาก ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเรียนรู้การสื่อสาร การตอบสนอง ทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี หากเด็กขาดการเล่นจะส่งผลต่อพัฒนาการในทุกด้าน ดังนั้นแนวทางการรักษาจึงมุ่งเน้นให้เด็กรู้จักเล่นและมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นหลัก เพื่อฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รวมถึงการพูดและการสื่อสาร จากนั้นแพทย์จะทำการประเมินระดับของพัฒนาการเด็ก เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ต่อไปตามลำดับ ในการรักษานอกจากแพทย์แล้วผู้ปกครองยังมีความสำคัญมาก ขณะที่เด็กอยู่บ้านพ่อแม่จึงจำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กร่วมด้วยขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์