พุทธศาสนสุภาษิต-ธรรมะ ประจำวันนี้

พุทธศาสนสุภาษิต-ธรรมะ ประจำวันนี้ http://winne.ws/n5626

2.8 พัน ผู้เข้าชม

ขอบคุณภาพจากinformation.goosiam.com-

พุทธศาสนสุภาษิต-ธรรมะ ประจำวันนี้

เสโล ยถา เอกฆโน วาเตน น สมีรติ 

เอวํ นินฺทาปสํสาสุ น สมิญฺชนฺติ ปณฺฑิตา 

ภูเขาหินแท่งทึบ ไม่สั่นสะเทือนเพราะลมฉันใด 

บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญฉันนั้น 

ขุ.ธ. ๒๕/๑๖

ขอบคุณภาพจากwww.thaipoem.com-

พุทธศาสนสุภาษิต-ธรรมะ ประจำวันนี้

อานาปานสฺสติ ยสฺส อปริปุณฺณา อภาวิตา 

กาโยปิ อิญฺชิโต โหติ จิตฺตมฺปิ โหติ อิญฺชิตํ 

สติกำหนดลมหายใจเข้าออก 

อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์ ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็หวั่นไหว 

ขุ.ปฏิ. ๓๑/๓๖๙

ขอบคุณภาพจากwww.oknation.net-

พุทธศาสนสุภาษิต-ธรรมะ ประจำวันนี้

ยถา อคารํ ทุจฺฉนฺนํ วุฏฐี สมติวิชฺฌต 

เอวํ อภาวิตํ จิตฺตํ ราโค สมติวิชฺฌติ 

ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใด 

ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้น 

ขุ.ธ. ๒๕/๑๑

ขอบคุณภาพจากwww.biogang.net-

พุทธศาสนสุภาษิต-ธรรมะ ประจำวันนี้

ขอให้เรามีชีวิตอยู่กับความดี 

เพื่อให้ใจมีแต่ภาพที่ดีเก็บไว้ 

แม้วันหนึ่งเราจะต้องละจากโลกนี้ไป 

แต่ภาพแห่งความดีที่สั่งสมไว้ในใจ 

จะทำให้เราภาคภูมิใจไปตลอดกาล..

แชร์