วันสมาธิโลก

วันสมาธิโลก ถูกกำหนดขึ้นโดย "องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย พ ส ล.)" ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยกำหนดให้เป็นวันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปี http://winne.ws/v5833

489 ผู้เข้าชม

สืบเนื่องจากวันที่ 6 สิงหาคมเมื่อปี พ.ศ. 2488 สหรัฐฯนำระเบิดปรมาณูไปปล่อยลงที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากมายมหาศาล เป็นความเจ็บปวดอย่างที่สุดของมวลมนุษยชาติเท่าที่มีบันทึกในประวัติศาสตร์

เหตุการณ์นี้ เป็นเครื่องเตือนใจกับชาวโลกได้เป็นอย่างดีว่า มนุษย์ควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จึงได้มีการจัดต้ังองค์กรกลางขึ้นมา เพื่อรักษาสันติภาพให้แก่ประชาคมโลกนั่นคือ "องค์การสหประชาชาติ"

ธรรมดาของสงครามภายนอก ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมจองเวร ดังน้ันสันติภาพที่แท้จริงจึงไม่เคยเกิดขึ้นเลย

สงครามเริ่มจากจิตใจของมนุษย์  ดังธรรมนูญของUNESCO ที่ว่า  "Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed.


Cr. Siraphu

แชร์