โลกในอุดมคติ

ประพันธ์โดย สุวรรณี ( 2-07-59) http://winne.ws/n4876

642 ผู้เข้าชม
โลกในอุดมคติ

         โลกในอุดมคติไม่มีหรอก

คนกลับกลอกยังมาเกิดเชิดหน้าอยู่

มีคนดีคนพาล มีทหารมีศัตรู

ยังมีผู้ถูกทำร้ายไร้เมตตา

       ยังมีความโลภโกรธหลงดำรงอยู่

พระบรมครูเพียรสอนสั่งหนักหนา

ทุกคืนวันทำทานศีลภาวนา

ไตรสิกขาจะพาพ้นหมู่ภัยพาล

       อย่าเพียรหาโลกอุดมคติ

จงดำริออกจากโลกโศกสถาน

สร้างมหานาวาใหญ่ให้ตระการ

พาชนพ้นหมู่พาลอันโสมม.

แชร์