พระพุทธศาสนาจะมีอายุถึง 5000 ปี จริงหรือ?? แต่อย่ามาเกิดหลังปีพ.ศ.3250 นะ

พระพุทธศาสนาจะมีอายุถึง 5000 ปี จริงหรือ?? แต่อย่ามาเกิดหลังปีพ.ศ.3250 นะ..ผมอธิษฐานขอมาเกิดพบพระศรีอริยเมตไตรย์.. http://winne.ws/n6010

3.8 หมื่น ผู้เข้าชม
พระพุทธศาสนาจะมีอายุถึง 5000 ปี จริงหรือ?? แต่อย่ามาเกิดหลังปีพ.ศ.3250 นะภาพจาก www.oknation.net

การเกิดช่วงหลัง พ.ศ. 3250  แม้ว่าช่วงนั้นผ่านยุคมหาสงครามกวาดล้างชาวโลกประมาณปี พ.ศ. 3000 ไปแล้ว  แต่ชาวโลกก็ยังต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ต่อไป เพราtกัมมันตภาพรังสียังคงปกคลุมทั่วโลกไปอีกนานหลายร้อยปี  ผู้คนยังคงตายเพราะกินอาหารที่มีกัมมันตภาพรังสีไปเรื่อย ๆ   ทำให้สุดท้ายประชากรของโลกลดน้อยลงเหลือแค่ไม่ถึง 100 ล้านคน  จากที่เคยมี 6500-7000 ล้านคนเพราะเสี่ยงจากการลงสู่อบายภูมิ

อนึ่ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า "ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนมีอายุ 5000 ปี แต่ศาสนาพุทธของพระองค์(โคตมพุทธเจ้า)จะมีอายุเพียง 2,500 ปี เท่านั้น"บางคนบอกว่า "บารมีของพระพุทธเจ้าโคดมยังคงปกป้องรักษาพุทธศาสนาในสามโลกอยู่ไปอีกไม่น้อยกว่า 5000 ปี"  ใช่...แต่บารมีของพระพุทธเจ้าแค่ปกป้องรักษาพุทธศาสนาเท่านั้น  ไม่ได้ปกป้องมนุษย์ที่ทำแต่บาปอกุศล  เราต้องช่วยตนเองด้วยโดยการรักษาศีล ทำทาน ทำสมาธิ  แต่ในสภาวะที่อาหารปลอดเชื้อกัมมันตภาพรังสีหาได้ยากมาก  ผู้คนที่เหลืออยู่ไม่ถึง 100 ล้านคน จะคงรักษาศีล ทำทาน ทำสมาธิ ได้คงลำบากน่าดู  คนที่ไปเกิดหลังพศ.3250 พ้นจากอบายภูมิไปได้  ก็นับว่าเก่งมากแล้ว

ต่อมา พระอานนท์ได้ทูลถามว่า

“เหตุใดพระองค์จึงมิให้พระศาสนาดำรงอยู่จนครบ 5,000 ปี ดังพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ” 

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

“ แล้วผู้ใดเล่าจะเป็นผู้ดูแลพระศาสนา ” 

พระอานนท์จึงทูลว่า

“ ขอให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาผู้เป็นพุทธบริษัทเป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษาพระพุทธศาสนากึ่งหนึ่งเป็นเวลา 2,500 ปี ” 

พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาต แล้วทรงถามว่า ใครจะขออะไรบ้าง? 

ปวงเทพทั้งหลายทุกเหล่าชั้น (อันได้แก่ พระอินทร์ พระพรหม พระยมพระกาฬ เหล่าเทพเทวาทั้งหลาย) จึงพร้อมใจกันกราบทูลว่า :

“ขอให้ปวงเทพได้ดูแลและบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปอีก 1,250 ปี”

พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงอนุญาตอีก แล้วทรงถามต่อไปว่า ใครจะขออะไรอีก? 

เหล่าพญาครุฑ คนธรรพ์ นาคราช  กินนร กินนรี และภูตผีปีศาจจึงกราบทูลพระพุทธองค์ว่า

“ขอพวกเขาดูแลรักษาอายุพระศาสนาอีก 1,250 ปี จนกว่าพระศาสนาจะค่อย ๆ เรียวเล็กลงไป”

นี่คือกำเนิดหรือที่มาของอายุพุทธศาสนา 5000 ปี

สรุป

ไม่มีผู้ที่มีความดีพอ แม้แต่อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา - สวรรค์ชั้นแรก ซึ่งเป็นชั้นต่ำสุดก็ยังเข้าถึงไม่ได้  พวกเขามาดูแลเรา  แล้วมนุษย์หลังปี พ.ศ. 3250 จะบรรลุธรรมะชั้นสูงได้อย่างไร

พระพุทธศาสนาจะมีอายุถึง 5000 ปี จริงหรือ?? แต่อย่ามาเกิดหลังปีพ.ศ.3250 นะภาพจากwww.dmc.tv

ถาม-ตอบ

อ้างถึง

ผมเชื่อ  พุทธพยากรณ์  โลกจะแตก ต้องหลัง  พ.ศ. 5000 ปี  ถึงตอนนั้น ผมก็ไม่ทราบว่า ไปอยู่ที่ไหน  แต่ผมก็อธิษฐานว่า ถ้าไม่สำเร็จมรรค ผลในชาตินี้ ก็ขอให้ได้พบพระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า

shart.com โพสต์

ตอบ   อธิษฐานนั้นอธิษฐานได้  แต่จะสำเร็จตามความประสงค์หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณทำดีมาพอหรือเปล่า  อีกอย่างอย่าไปคิดว่า พระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเกิดในโลกมนุษย์ใบนี้นะ  ท่านจะมาโลกมนุษย์ใบนี้เพียงเพื่อจะเผาศพพระมหากัสสปะด้วยเตโชกสิณของท่านเท่านั้น

หลักฐานชัดว่า  พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า จะใช่มนุษย์ในโลกใบนี้หรือเปล่า  เพราะว่า  พระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า :

- พระองค์มีพระวรกายสูงได้ ๘๘ ศอก 

- พระองค์ใหญ่กว้างได้ ๒๕ ศอก 

- ตั้งแต่พระบาทถึงพระชานุมณฑลมีประมาณ ๒๒ ศอก 

- ตั้งแต่พระชานุมณฑลขึ้นไปถึงพระนาภีประมาณ ๒๒ ศอก 

- ตั้งแต่พระนาภีขึ้นไปถึงพระรากขวัญทั้ง ๒ ประมาณ ๒๒ ศอก 

- ตั้งแต่พระรากขวัญขึ้นไปถึงพระเศียรเกล้า ที่สุดยอดพระอุณหิส เปลวพระพุทธรัศมีนั้น ประมาณ ๒๒ ศอก เสมอกันทั้ง ๔ส่วน 

- พระรากขวัญทั้ง ๒ แต่ละอันนั้นยาวได้ ๕ ศอก 

พระพุทธศาสนาจะมีอายุถึง 5000 ปี จริงหรือ?? แต่อย่ามาเกิดหลังปีพ.ศ.3250 นะภาพจากwww.dmc.tv

- อันว่าพระหัตถ์ทั้ง ๒ ซ้าย-ขวานั้น ยาวได้ ๔๐ ศอก ( เข้าใจว่าความยาวจากหัวไหล่ถึงปลายนิ้วมือแต่ละข้าง ยาวได้ ๔๐ ศอก…..พีรจักร ) 

- ในระหว่างภายในแห่งพระพาหาทั้ง ๒ ซ้าย-ขวา นั้นมีประมาณ ๒๕ ศอก 

- พระอังคุลีแต่ละอันยาวได้ ๕ ศอก 

- ฝ่าพระหัตถ์แต่ละข้างกว้างได้ ๕ ศอก 

- พระศอโดยกลมรอบมีประมาณ ๕ ศอก โดยยาวก็ ๕ ศอก 

- พระโอษฐ์เบื้องบนเบื้องล่างกว้าง ๑๐ ศอกเสมอกัน เป็นอันดี 

- พระชิวหาอยู่ภายในพระโอษฐ์ยาว ๑๐ ศอก 

- พระนาสิกสูงยาวลงมาได้ ๗ ศอก 

- ดวงพระเนตรทั้ง ๒ โดยกว้างได้ ๗ ศอก 

- แววพระเนตรทั้ง ๒ ที่ดำ กลม เป็นปริมณฑลอยู่นั้น มีประมาณ ๕ ศอก - พระขนงแต่ละข้าง ยาวได้ ๕ ศอก 

- ในระหว่างพระขนงทั้ง ๒ กว้างได้ ๔ ศอก 

- พระกรรณทั้ง ๒ แต่ละข้าง ยาวได้ ๗ ศอก 

- ดวงพระพักตร์นั้นเป็นปริมณฑล กลมดังดวงพระจันทร์เมื่อวันเพ็ญ มีประมาณกลมได้ ๒๕ ศอก 

เพราะฉะนั้นในชาตินี้ก็หมั่นสั่งสมความดีกันมาก ๆ เข้าไว้จะได้ปลอดภัย กันทุกคน

ที่มา: http://dhammabyphonsak.blogspot.com/2015/03/5000-3250.html

แชร์