ศธ.จัดยิ่งใหญ่!วันครู16มกราคม2561 "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" ชี้โลกออนไลน์ ครูสำคัญยิ่ง

16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู ซึ่งการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 นับเป็นการจัดงานวันครูปีที่ 1 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน กำหนดแก่นสาระของการจัดงานวันครูว่า "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" http://winne.ws/n21759

2.2 พัน ผู้เข้าชม
ศธ.จัดยิ่งใหญ่!วันครู16มกราคม2561 "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" ชี้โลกออนไลน์ ครูสำคัญยิ่ง

ศธ.จัดวันครู 16 มกราคม 2561 "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" รมว.ศึกษาธิการ ชี้ครูสำคัญ ยิ่งโลกออนไลน์ เหตุออนไลน์สอนเด็กดี มีจิตวิญญาณไม่ได้

       16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู ซึ่งการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 นับเป็นการจัดงานวันครูปีที่ 1 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน กำหนดแก่นสาระของการจัดงานวันครูว่า "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" กิจกรรมเด่นในปี 2561 เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพิ่มเติมจากกิจกรรมหลักเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยจัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในปีนี้ นายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบคำขวัญวันครู แก่คุณครูว่า "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" รวมทั้งได้มอบสารเนื่องในวันครู เพื่อส่งกำลังใจให้ครูทั่วประเทศได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และอุทิศกายใจอย่างเข้มแข็งตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า

        เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2561 ที่ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการครุสภา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 พร้อมด้วย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2561 และ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา

ศธ.จัดยิ่งใหญ่!วันครู16มกราคม2561 "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" ชี้โลกออนไลน์ ครูสำคัญยิ่งแหล่งภาพจาก กระทรวงศึกษาธิการ

       นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่าทุกครั้งที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร มีพระราโชวาท ให้ยึดตามสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงวางรากฐานเอาไว้และให้ดำเนินการต่อไป อีกทั้งได้วางเป้าหมายการศึกษาเพื่อคุณภาพของเด็ก ดังนี้ 

      1. มีทัศนคติที่ดี 

      2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม 

      3. มีงานทำ 

      4. เป็นพลเมืองที่ดี และการพัฒนาครู การจัดงานวันครูครั้งนี้ จึงเลือกคำว่า "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา"

        นอกจากนั้น คำขวัญวันครูจากนายกรัฐมนตรี "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรู้และความรู้สึก ซึ่งคนๆหนึ่งจะเป็นครูที่ดีหรือไม่ นักเรียนสามารถรับรู้ได้ หากมีความน่าเชื่อถือ และศรัทธาของครู อย่างไรก็ตาม ตอนนี้คนที่มีปัญหา คือคนกลางที่อยู่ระหว่างตนเองกับครู คือสำนักงานเขตพื้นที่ทั้งหลาย ข้าราชการบางคน แต่สำหรับครู รัฐบาลชุดนี้ ได้มีจัดการดูแล พัฒนาอย่างดี ทั้งการจัดการเรื่องบ้านพักครู การลดขั้นตอนเปลี่ยนวิทยฐานะ การประเมินผ่านเอกสาร กระดาษไม่มีอีกแล้ว และครูยุคนี้อยู่ในห้องเรียนมากขึ้น

       "หลายคนบอกว่าตอนนี้ครูไม่จำเป็น เพราะมีออนไลน์ มีเทคโนโลยี แต่จริง ๆ แล้วยิ่งโลกพัฒนา โลกเทคโนโลยี ครูยิ่งจำเป็น โดยครูควรทำในสิ่งที่ google เทคโนโลยีทำไม่ได้ เพราะระบบออนไลน์ไม่รู้ว่าเด็กคนไหนเบื่อไม่เบื่อ เด็กคนไหนสำคัญ จะสอนให้เด็กเป็นคนดี สื่อสารดี ความลึกซึ้ง จิตวิญญาณ ออนไลน์ทำไม่ได้ ดังนั้น ครูจะยิ่งสำคัญมากขึ้น เช่น การเรียนฟิสิกส์ การเรียนกับครูเก่งคนหนึ่ง เรียน 1 ชม.ดีกว่า การเรียนกับครูไม่เก่ง 1000 ชม. และการที่ต้องการครูน้อยลง เพราะเด็กน้อยลง ไม่เกี่ยวกับครูไม่สำคัญ นอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาครู ต้องทำให้ครูเน้นการทำงานพัฒนาการศึกษา จะต้องทำให้ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ทำอย่างไรให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ศธ.จัดยิ่งใหญ่!วันครู16มกราคม2561 "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" ชี้โลกออนไลน์ ครูสำคัญยิ่ง

       ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดก ศธ. กล่าวว่า การจัดงานวันครูในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่สูงขึ้น ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

       ทั้งนี้ ในวันที่ 16 ม.ค.2561 นายกรัฐมนตรี รับเชิญเป็นประธานในพิธีการงานวันครู เพื่อประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวปฏิญาณตนพร้อมกันทั่วประเทศ โดยกิจกรรมในส่วนกลางจะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ม.ค.2561 ณ บริเวณสนามหญ้า หน้า ศธ. และบริเวณโดยรอบหอประชุมคุรุสภา กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีกลาางคำปฏิญาณตน และพิธีที่สำคัญคือ ท่านนายกรัฐมนต รีคารวะครูผู้สอน ซึ่งเป็นครูสมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อย จปร.ได้แก่ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และพล.ท.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์ จากนั้นมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา

ศธ.จัดยิ่งใหญ่!วันครู16มกราคม2561 "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" ชี้โลกออนไลน์ ครูสำคัญยิ่งแหล่งภาพจาก Facebook

       นอกจากนี้ จะมีปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 1 เรื่อง "ครูดี..พลังแห่งแผ่นดิน" โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และวันที่ 17 ม.ค.2561 รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2560 และการเสวนาทางวิชาการ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพครู ผู้เรียน เพื่ออนาคตของประเทศไทย

ศธ.จัดยิ่งใหญ่!วันครู16มกราคม2561 "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" ชี้โลกออนไลน์ ครูสำคัญยิ่ง

       ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การจัดงานวันครูในปีนี้ มีกิจกรรมพิเศษกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา โดยมีการประกาศเกียรติคุณ และการมอบรางวัลระดับประเทศที่สำคัญในวันครู เช่น

การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 7 ราย ดังนี้ 

        1. พระศรีธรรมภาณี(วัลลภ โกวิโล)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

        2. พระพิศาล ประชานาถ(ดนัย อตฺถภทฺโท) เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม (ประธานมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์) 

         3. ศ.กิตติคุณ สมหวัง พิริยานุวัฒน์ 4.รศ.มังกร ทองสุขดี 

         5. ผศ.ปรางศรี พณิชยกุล 

        6. นายสุเมธ แย้มนุ่น และ 

        7. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ศธ.จัดยิ่งใหญ่!วันครู16มกราคม2561 "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" ชี้โลกออนไลน์ ครูสำคัญยิ่งแหล่งภาพจาก อีการ์ด - DMC.tv

รางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 9 ราย ดังนี้ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู ได้แก่ 

         1. นางกันยา โพธารินทร์ รร.บ้านโนนงาม จ.อำนาจเจริญ 

         2. นายพรนิรัตน์ ลีสุรพงศ์ รร.บ้านทุ่งมะขามป้อม จ.ตรัง 

         3. นางพรพิมล บุญโคตร ีรร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 

         4. นางอรุณ บุญฤทธิ์ รร.บ้านหน้าทอง จ.สงขลา และ 

        5. น.ส.อาภร กันตังกุล รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 

       นางสมพร หวานเสร็จ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และ

      นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผอ.รร.อนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และ

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอื่น ๆ (ศึกษานิเทศก์) ได้แก่ 

       นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ที่มา: https://www.siamrath.co.th/n/29278

แชร์