กรมทางหลวงชนบท ขยาย 4 เลน เตรียมรับโลจิสติกส์ @สระแก้ว !!!

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวถึงโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สก.3085 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านนางาม อำเภออรัญประเทศ, โคกสูง, ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยขยายจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร http://winne.ws/n23540

1.5 พัน ผู้เข้าชม
กรมทางหลวงชนบท ขยาย 4 เลน เตรียมรับโลจิสติกส์ @สระแก้ว !!!

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวถึงโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สก.3085 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านนางาม อำเภออรัญประเทศ, โคกสูง, ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ระยะทางรวม 4.900 กิโลเมตร ว่าทช.ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สก.3085 แยกทางหลวงหมายเลข 348 - บ้านนางาม อำเภออรัญประเทศ, โคกสูง, ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยขยายจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ซึ่งโครงการนี้ก่อสร้างต่อเนื่องจากบริเวณที่ได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 1+500 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ 

กม.ที่ 6+400 ระยะทางรวม 4.900 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต จาก กม.ที่ 1+500 ถึง กม.ที่ 4+800 และ กม.ที่ 6+300 ถึง กม.ที่ 6+400 รวมระยะทาง 3.400 กิโลเมตร ส่วนบริเวณ กม.ที่ 4+800 ถึง กม.ที่ 6+300 ช่วงหน้านิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2563 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 136.500 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยและกัมพูชา บริเวณด่านชายแดนรองรับเขตนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ช่วยลดปริมาณการจราจรที่แออัดของทางหลวงหมายเลข 33 เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าสนับสนุนการท่องเที่ยวประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ตลอดจนเกิดการจ้างงาน กระจายรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย


ขอขอบคุณ : บ้านเมือง

แชร์