สิ่งที่ควรทำเพื่อความป็นสิริมงคลใน "วันวิสาขบูชา"

สิ่งที่ควรทำเพื่อความป็นสิริมงคลใน "วันวิสาขบูชา" http://winne.ws/n26035

1.0 พัน ผู้เข้าชม
สิ่งที่ควรทำเพื่อความป็นสิริมงคลใน "วันวิสาขบูชา"

     วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า 

    นอกจากนี้  วันวิสาขบูชายังตรงกับวันพระใหญ่ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  ซึ่งชาวพุทธถือว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ที่บุคคลซึ่งตายจากโลกนี้ไปแล้วมีโอกาสได้รับบุญกุศลจากผู้อุทิศไปให้อย่างเต็มที่มากที่สุด   

     เพราะฉะนั้น  ในวันนี้จึงเป็นวันที่วัดต่างๆ ได้จัดกิจกรรมงานบุญอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน    และเพราะเหตุที่วันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  พุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงนิยมพาครอบครัวไปสั่งสมบุญกุศลให่แก่ตนเอง  เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต  รวมทั้งยังถือเป็นโอกาสที่ดีในการอุทิศบุญกุศลที่ได้ทำมาให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก  หมู่ญาติ  ตลอดถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้อนุโมทนาบุญ และมีส่วนแห่งบุญกุศลร่วมกัน

สิ่งที่ควรทำเพื่อความป็นสิริมงคลใน "วันวิสาขบูชา"

     ด้วยเหตุนี้  ในวันวิสาขบูชา  จึงมีสิ่งที่เราควรถือปฏิบัติ  เพื่อให้ได้บุญอย่างเต็มที่ ตามหลักต่อไปนี้

     ช่วงเช้า

     เริ่มต้นด้วยการตื่นนอนแต่เช้าตรู่  เพื่อสวดมนต์  ไหว้พระ  นั่งสมาธิ เพื่อทำใจให้สงบ  ก่อนที่จะจัดเตรียมภัตตาหารคาว  หวาน  ตามความเหมาะสมเพื่อใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ 

     ช่วงสาย

     เข้าวัดใกล้บ้าน หรือวัดในชุมชน เพื่อสมาทานศีล 5,  ศีล 8  พร้อมทั้งฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ 

     ช่วงบ่าย

     เข้าร่วมกิกรรมบุญต่างๆ ที่ทางวัดได้จัดทำ  ซึ่งแต่ละวัดอาจแตกต่างกันไป  เช่น  ปฏิบัติธรรม  ฟังเทศน์   เดินจงกรม  หรืออาจเป็นการรับบุญต่างๆ เกี่ยวกับบุญสถาน เช่น  กวาดลานวัด เป็นต้น

      สิ่งที่ต้องห้ามคือ  ห้ามชวนกันคุยเรื่องต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดความร้อนใจ  เช่น  ปัญหาครอบครัว  การเมือง  บันเทิง  อื่นๆ 

      ช่วงเย็น

     เตรียมกาย  วาจา  ใจ  ให้พร้อมเวียนเทียน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยการทำใจให้สงบ  นึกถึงแต่เรื่องบุญกุศล

สิ่งที่ควรทำเพื่อความป็นสิริมงคลใน "วันวิสาขบูชา"

     สำหรับการเวียนเทียนนั้น  มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติทั้งก่อนเวียน  ขณะเวียน  และหลังเวียนเทียนดังนี้

  1. จัดเตรียมเครื่องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน มาพร้อมกันที่วัด ตามเวลานัดหมาย เพื่อฟังโอวาทหรือพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน

   2. ก่อนออกจากบ้าน ควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

   3. เมื่อถึงวัดแล้ว ควรอยู่ในอาการสำรวม ไม่พูดคุยหยอกล้อ วิ่งเล่น หรือกระทำภารกิจอื่นอันไม่ควร เช่น เคาะระฆังเล่น จุดดอกไม้ไฟ ฯลฯ

   4. เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี ให้ทุกคนไปเข้าแถวหรือเข้าไปในสถานที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน

   5. ก่อนเริ่มพิธีเวียนเทียน พระสงฆ์ผู้เป็นประธาน จะกล่าวให้โอวาท ทุกคนต้องพนมมือถือดอกไม้ธูปเทียนตั้งใจฟังด้วยความสงบ กล่าวคำสาธุ เมื่อพระสงฆ์ให้โอวาทจบ

   6. ในพิธีสวดมนต์ จะมีผู้กล่าวนำคำบูชาเนื่องใน วันวิสาขบูชา และคำบูชาพระรัตนตรัย ให้ทุกคนจุดธูปเทียนประนมมือ กล่าวตามด้วยความเคารพ มีจิตใจยึดมั่น


สิ่งที่ควรทำเพื่อความป็นสิริมงคลใน "วันวิสาขบูชา"

     ในการเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์ จะกระทำ ๓ รอบ โดยเวียนไปทางขวา เรียกว่า เวียนแบบทักขิณาวัฏ

     รอบที่ 1 

     ให้รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า โดยภาวนาคาถา บทอิติปิโส ภควาฯ ไปจนจบ เพื่อให้จิตใจมีสมาธิ

     รอบที่ 2 

     ให้รำลึกถึงคุณพระธรรม โดยภาวนาคาถา บทสวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมฯ ไปจนจบ

     รอบที่ 3 

     ให้รำลึกถึงคุณพระสงฆ์ โดยภาวนาคาถา บทสุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ ไปจนจบ


   7. ในการเดินเวียนเทียน ต้องทำจิตใจให้มีสมาธิ สงบ และแน่วแน่อยู่กับบทบูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ไม่ควรส่งเสียงพูดคุยหรือเดินแซงผู้ที่เดินอยู่ข้างหน้า

   8. เมื่อเวียนเทียนครบ ๓ รอบแล้ว ให้นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปวางไว้ในจุดกำหนด เพื่อสะดวกแก่การเก็บทำความสะอาด

   9. หลังจากเสร็จพิธีเวียนเทียนแล้ว ควรช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโบสถ์ให้เรียบร้อย แล้วแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยความสงบอิ่มเอมใจ หรืออยู่ร่วมพิธีอื่นๆ ที่ทางวัดจัดให้มีขึ้น

แชร์