ค่ายคุณธรรม "วัยใส หัวใจธรรมะ"

"วัยใส หัวใจธรรมะ" ค่ายเยาวชนทีถ่ายทอดการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชน ผ่านการปฏิบัติความดีสากล ตามฐานกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กๆสามารถนำความรู้มาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน http://winne.ws/n26236

426 ผู้เข้าชม

      "วัยใส หัวใจธรรมะ" ค่ายเยาวชนทีถ่ายทอดการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชน ผ่านการปฏิบัติความดีสากล ตามฐานกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กๆสามารถนำความรู้มาปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

ค่ายคุณธรรม "วัยใส หัวใจธรรมะ"

     ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม "วัยใส หัวใจธรรมะ"ประจำปี 2562  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์    ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 62 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำดวนสวรรค์  จ.กาฬสินธุ์  

ค่ายคุณธรรม "วัยใส หัวใจธรรมะ"

     วัตถุประสงค์ของการจัดค่ายครั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนนักเรียน ผ่านหลักการปฏิบัติความดีสากล ด้วยการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้น้องๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

ค่ายคุณธรรม "วัยใส หัวใจธรรมะ"
ค่ายคุณธรรม "วัยใส หัวใจธรรมะ"
ค่ายคุณธรรม "วัยใส หัวใจธรรมะ"

ที่มา : ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS

แชร์