มจร. ร่วมหารือแนวทางสร้างสันติภาพเชิงพุทธ

มจร. ร่วมหารือกับสมาคมสันติภาพโลก แนวทางการสร้างสันติภาพโลก โดยยึดพระพุทธศาสนาเป็นหลัก http://winne.ws/n26255

557 ผู้เข้าชม
มจร. ร่วมหารือแนวทางสร้างสันติภาพเชิงพุทธภาพ : banmuang

วันที่ 21 มิถุนายน 2562  พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า ตามที่ทาง มจร ร่วมกับสมาคมสันติภาพโลก (World Peace Association: W.P.A) จัดงานเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 2,600 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จากนั้น

"อาตมาพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมสันติภาพโลก ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อฺมพโร) ทูลถวายรายงานการจัดงานดังกล่าว ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงอนุโมทนาในการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้การทำงานไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง" 

อ่านรายละเอียด : banmuang

แชร์