จ.บึงกาฬ จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

รองผู้ว่าฯบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย http://winne.ws/n26602

467 ผู้เข้าชม
จ.บึงกาฬ จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

       จ.บึงกาฬ จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

       เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62 ที่ผ่านมา ณ วัดปุริมาประดิษฐ์ ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี พระราชภาวนาโสภณ เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมพิธี 

 

จ.บึงกาฬ จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

       ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริว่า พระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด และธำรงรักษา ตลอดจนเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติ และแก่ชาวโลก ถ้าหากพระภิกษุสงฆ์และสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในขั้นสูง สามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธพจน์ได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน จึงเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้นไปในอนาคต 

        ดังนั้น ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา 5 ธ.ค. 2546 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2547 พร้อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ 13 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2547 เป็นทุนเริ่มแรก และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา   :   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

จ.บึงกาฬ จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
จ.บึงกาฬ จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
จ.บึงกาฬ จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
แชร์