21 จังหวัดประกาศ "ภัยแล้ง"

21 จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) เร่งประสานทุกหน่วยงานบูรณาการ http://winne.ws/n26877

708 ผู้เข้าชม
21 จังหวัดประกาศ "ภัยแล้ง"

       21 จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) เร่งประสานทุกหน่วยงานบูรณาการ

       

       นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน 11 กุมภาพันธ์ 2563 มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 21 จังหวัด รวม 127 อำเภอ 674 ตำบล 5,809 หมู่บ้าน/ชุมชน 

แยกเป็น ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ 

-เชียงราย -พะเยา -น่าน -อุตรดิตถ์ -สุโขทัย -เพชรบูรณ์ 


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ 

-หนองคาย -บึงกาฬ -นครพนม -สกลนคร -กาฬสินธุ์ -มหาสารคาม -นครราชสีมา -บุรีรัมย์ -ชัยภูมิ 


ภาคกลาง 6 จังหวัด 

ได้แก่ -นครสวรรค์ -อุทัยธานี -ชัยนาท -กาญจนบุรี -สุพรรณบุรี -ฉะเชิงเทรา 

      ปภ. ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยระดมกำลัง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงของพื้นที่ ทั้งการสูบส่งน้ำ การขุดบ่อน้ำตื้น การขุดบ่อน้ำบาดาล การเป่าล้างบ่อบาดาล และจัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน และจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดหน้าแล้ง ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

       ส่วนเกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้โดยด่วนทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลข่าว  :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ขอบคุณภาพ  :  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่

แชร์