สมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานที่ปรึกษาอำนวยการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ http://winne.ws/n26879

434 ผู้เข้าชม
สมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

           วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 15.30 น.  สมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานที่ปรึกษาอำนวยการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนกรมการศาสนา ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา องค์กรพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ พระเถระ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อที่ https://www.banmuang.co.th

แชร์