หารือเตรียมพร้อม “วัดพระมหาธาตุฯ” เป็นมรดกโลก

สำหรับการหารือในครั้งนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ การเตรียมจัดโครงการอบรมที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลก ประกอบด้วย การดูแลรักษาโบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุเบื้องต้น การซ่อมแซมโบราณสถานเบื้องต้น http://winne.ws/n27483

523 ผู้เข้าชม
หารือเตรียมพร้อม “วัดพระมหาธาตุฯ” เป็นมรดกโลก

          วันที่ 7 ต.ค. 63 ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับและร่วมหารือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ นำโดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ และคณะร่วมหารือ
         

           สำหรับการหารือในครั้งนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งในส่วนของการรายงานความก้าวหน้าการทำงานของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯ การเตรียมจัดโครงการอบรมที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลก ประกอบด้วย การดูแลรักษาโบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุเบื้องต้น การซ่อมแซมโบราณสถานเบื้องต้น และการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์พุทธสถานวัดพระมหาธาตุ การจัดประชุมมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการเตรียมซักซ้อมการอนุรักษ์คุ้มครองและป้องกันวัดพระมหาธาตุ ภายใต้สถานการณ์เผชิญความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ครั้ง รวมทั้งการเตรียมจัดพิมพ์หนังสือประวัติศาสตร์อำเภอ จำนวน 23 อำเภอๆ ละ 200 เล่ม


            ขณะที่ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ การนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำ "เอกสารฉบัสมบูรณ์" (Nomination Dossier) ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา จำนวน 9 บท และมีเอกสารประกอบ หรือภาคผนวกอีก จำนวน 14 เล่ม นำเสนอต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการของกรมศิลปากร คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อองค์การยูเนสโกเพื่อพิจารณาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมั่นใจว่าประชาชนชาวนครศรีธรรมราช และพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศจะได้รับฟังข่าวดีอย่างแน่นอน

ที่มา https://www.banmuang.co.th/

แชร์