สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ความว่า http://winne.ws/n27941

1.0 พัน ผู้เข้าชม
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษาขอบคุณภาพจากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 25 ก.ค. 64 เนื่องในวันเข้าพรรษา และ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า

"หากพิจารณาถึงข่าวสารความเป็นไปในบ้านเมืองจะพบว่า การฆ่า การก่อภยันตราย การประทุษร้าย การทะเลาะวิวาท การล่วงประเวณี และการพูดเท็จ หรือใช้วาจาหยาบคาย เหลวไหล เลื่อนลอย อันเป็นเหตุให้เกิดความวิบัติวุ่นวายในสังคม มักมีต้นเหตุมาจากการเสพสุราและสารเสพติดให้โทษแทบทุกกรณี การรักษาเบญจศีล โดยเฉพาะข้อที่ 5 ซึ่งบัญญัติให้บุคคลงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั้น

จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ที่จะช่วยลดอัตราอาชญากรรม อุบัติเหตุ และเหตุไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ให้เบาบางลง สังคมใดประกอบด้วยสมาชิกผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สังคมนั้นย่อมบรรลุถึงความเจริญมั่นคงและปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้น การรักษาศีลยังจะอำนวยอานิสงส์มหาศาล สมตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทานพระบรมพุทโธวาทไว้ว่า ผู้รักษาศีลย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์ มีกิตติศัพท์เลื่องลือระบือไป เข้าไปหาหมู่ชนใด ๆ ก็เป็นผู้งามสง่าแกล้วกล้าไม่เก้อเขิน ย่อมเป็นผู้ไม่หลงเมื่อใกล้จะตาย และจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในที่สุด

เมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึง จึงควรที่ท่านทั้งหลายจะสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมา แล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาดนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้ตนมีกายและจิตสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ สำหรับเป็นเครื่องเพิ่มพูนสติปัญญา สามารถใช้เป็นเครื่องกำบังอันตรายในปัจจุบัน และป้องกันความตกต่ำในภายหน้า
ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงสรุปธรรมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด"

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา
แชร์