ประกาศอย่างเป็นทางการ! นับจากนี้ไป คนไทยจะกลับมาใช้ "บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ" อีกครั้งหนึ่ง

การให้มีบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ย่อมทำให้ประชาชนได้ใช้เจตจำนงในการเลือกตั้ง ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น http://winne.ws/n28425

181 ผู้เข้าชม
ประกาศอย่างเป็นทางการ! นับจากนี้ไป คนไทยจะกลับมาใช้ "บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ" อีกครั้งหนึ่ง

       เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "รัฐธรรมนูญ" ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตร 2 ใบ

      สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 83 และมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ได้กำหนด สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิก 500 คน มีสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกต้ังจำนวน 350 คน สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวน 150 คน เป็นจำนวนที่ไม่สอดคล้องต่อจำนวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้ง มี ส.ส. (หรือ สมาชิกผู้แทนราษฎร) แบบเเบ่งเขต 400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

       หากมีการกำหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจำนวน 400 คน ก็จะทำให้การดูแลปัญหาของประชาชนมีความใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และการคำนวณคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อก็มีความจำเป็น ที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นธรรมต่อพรรคการเมืองและต้องเคารพ 1 สิทธิ 1 เสียงของประชาชน

      การให้มีบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ย่อมทำให้ประชาชนได้ใช้เจตจำนงในการเลือกตั้ง ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

ที่มา ข่าวสด

แชร์