PEA แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็กที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน http://winne.ws/n28886

342 ผู้เข้าชม
PEA แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 วันที่ 19 เมษายน 2565 และ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป โดยการให้ส่วนลดอัตรา ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่า Ft เท่ากับ 0.2338 บาทต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

อ่านข่าวเพิ่มที่ เดลินิวส์

แชร์