ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชิงโล่รางวัลพระราชทาน

เพื่อส่งเสริมการนำธรรมะสู่ใจประชาชน มุ่งให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข http://winne.ws/n29084

898 ผู้เข้าชม
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชิงโล่รางวัลพระราชทาน

  ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชิงโล่รางวัลพระราชทาน


       นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ว่า การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการนำธรรมะสู่ใจประชาชน มุ่งให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข 

       จึงได้จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องนิทรรศการ 5 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ


        โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายภาคคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตลอดจนสถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาคคณะสงฆ์ และระดับประเทศ 

       ทั้งนี้ มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดระดับภาคคณะสงฆ์ 18 ภาค และกรุงเทพมหานคร ผ่านเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ ประกอบด้วย การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ จำนวน 228 ทีม รวมนักเรียน จำนวน 1,596 คน และการประกวดบรรยายธรรม จำนวน 152 คน โดยสถานศึกษาที่ชนะการประกวดทั้ง 2 ประเภท จะได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


       สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี ได้ใกล้ชิดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและหลักคุณธรรม 5 ประการพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีจิตใจอ่อนโยนและยังเป็นเวทีส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงขันติธรรม สามัคคีธรรม มีความรับผิดชอบร่วมกัน เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีความสามารถและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ตลอดจนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป


ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว   :   สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แชร์