พระพุทธเจ้าให้พระคาถาหัวใจมหาเศรษฐี สวดแล้วรวย!!!

พระพุทธเจ้าชี้ช่องทางให้คนเป็นมหาเศรษฐี โดยแสดงธรรมวิธีการเป็นมหาเศรษฐี ไว้ให้ว่า " อุ อา กะ สะ" ซึ่งถ้าใครนำไปท่อง และทำความเข้าใจหลักธรรมอย่างถ่องแท้ก็จะรวยเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างแน่นอน http://winne.ws/n5828

3.1 พัน ผู้เข้าชม

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระคาถา  หัวใจมหาเศรษฐี  ไว้ในครัั้งสมัยพุทธกาล เพื่อให้ผู้ที่อยากเป็นเศรษฐีท่องทุกเช้าก่อนเริ่มงาน คาถาหัวใจมหาเศรษฐีนี้ พระศาสดาได้ทรงแสดงไว้เพื่อให้เราได้น้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างชีวิตให้มีฐานะมั่นคง อีกทั้งยังเป็นหลักธรรมที่เอื้อประโยชน์สุขในขั้นต้นให้กับคนทั่วไป หรือที่เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการ คือ อุฏฐานสัมปทา( 1) อารักขสัมปทา (1) กัลยาณมิตตา (1) สมชีวิตา (1) หรือ จะเรียกสั้นว่า   อุ อา กะ สะ

พระพุทธเจ้าให้พระคาถาหัวใจมหาเศรษฐี  สวดแล้วรวย!!!
พระพุทธเจ้าให้พระคาถาหัวใจมหาเศรษฐี  สวดแล้วรวย!!!

อุ  ย่อมาจาก อุฏฐานสัมปทา หมายถึงความสมบูรณ์ด้วยเพราะความขยันหมั่นเพียร ดังคำกล่าวที่ว่า ไม่มีความยากจนในหมู่ชนที่ขยันนั่นเอง

พระพุทธเจ้าให้พระคาถาหัวใจมหาเศรษฐี  สวดแล้วรวย!!!

อา ย่อมาจาก อารักขสัมปทา ความสมบูรณ์ด้วยการรู้จักรักษาความรู้หรือ รักษาทรัพย์ที่หามาได้นั้นเพราะว่าเราจะหาได้เท่าไหร่ไม่สำคัญ ที่สำคัญคือเรามีเหลืออยู่เท่าไหร่ และจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นแปลว่า รู้จักประหยัด แต่ไม่ได้ ขี้เหนียวจนงก ไม่ยอมจ่าย

พระพุทธเจ้าให้พระคาถาหัวใจมหาเศรษฐี  สวดแล้วรวย!!!

กะ ย่อมาจากคำว่า กัลยาณมิตตตา คบเพื่อนที่ดีงาม ไม่ชวนกันไปในทางเสียหายจึงจะเป็นกำลังเกื้อหนุนให้เราได้แสวงหาทรัพย์ได้และป้องกันทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วย เพราะเพื่อนที่ดีจะไม่มีวันชักชวนเราให้หลงไปในอบายมุขต่างๆ อย่างแน่นอน

พระพุทธเจ้าให้พระคาถาหัวใจมหาเศรษฐี  สวดแล้วรวย!!!

สะ ย่อมาจากคำว่า สมชีวิตา ครองชีวิตโดยเหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือยหรือฝืดเคืองเกินไป ใครปฏิบัติได้ ก็สามารถตั้งตัวได้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

พระพุทธเจ้าได้ให้หลักธรรมเอาไว้ โดยพระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่าถ้าใครนำไปท่อง และทำความเข้าใจหลักธรรมนั้นอย่างถ่องแท้ ก็จะเป็นเศรษฐีได้อย่างแน่นอน  หากจะลองท่องว่าให้ดี คาถา “อุ อา กา สะ” ก็คือ รู้จัก ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร และ ดำเนินชีวิตให้เหมาะสม  เมื่อท่องได้ขึ้นใจแล้วต้องปฏิบัติตามด้วยจึงจะรวย และ จะรวยจริงอย่างแน่นอน

แชร์